Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 14de kapitel

43. Herodes' tanker om Herren

1 Paa denne tid hørte fjerdingsfyrsten Herodes rygtet om Jesus;

2 og han sagde til sine tjenere: Han er Døberen Johannes; han er staaet op fra de døde, og derfor virke kræfterne i ham.

44. Døberen Johannes halshugges

3 Herodes havde nemlig grebet Johannes, bundet ham og sat ham i fængsel for Herodias, hans broder Filips hustrus skyld;

4 thi Johannes sagde til ham: Det er dig ikke tilladt at have hende;

5 og han vilde slaa ham ihjel, men frygtede for mængden, fordi de holdt ham for en profet.

6 Men da Herodes holdt sin fødselsdag, dandsede Herodias datter i kredsen, og hun behagede Herodes;

7 derfor lovede han med ed at give hende, hvad hun forlangte.

8 Men tilskyndet af sin moder sagde hun: Giv mig her Døberen Johannes' hoved paa et fad.

9 Kongen blev bedrøvet, men for edernes skyld og for dem, som laa til bords med ham, befalede han, at det skulde gives;

10 og han sendte bud og halshuggede Johannes i fængslet;

11 og hans hoved blev bragt paa et fad og givet pigen, og hun bragte det til sin moder.

12 Hans disciple kom, toge han legeme og begravede det; og de gik hen og meldte Jesus det.

45. Herren bespiser 5000 mænd

13 Da Jesus hørte det, veg han bort derfra paa et skib til et øde sted afsides, og da skarerne fik det at vide, fulgte de ham tilfods fra stæderne.

14 Idet Jesus gik ud, saae han en stor skare, og han ynkedes inderlig over dem og helbredte deres syge.

15 Men da det var blevet aften, gik hans disciple til ham og sagde: Stedet er øde og tiden er allerede forløben, lad skarerne fare, for at de kan gaa hen i byerne og kjøbe sig mad;

16 men Jesus sagde til dem: De har ikke nødig at gaa bort, giver i dem at spise!

17 Men de sagde til ham: Vi har ikke mer end 5 brød og 2 fiske;

18 men han sagde: Bringer mig dem hid!

19 og han bød skarerne at sætte sig ned i græsset, og han tog de 5 brød og de 2 fiske, saae op til himlen og velsignede dem, han brød dem og gav sine disciple brødene, men disciplene gav skarerne dem;

20 og de spiste alle og bleve mætte, og de opsamlede de levnede stykker, 12 kurve fulde;

21 men de, som spiste, vare ved 5000 mænd foruden kvinder og børn,

22 og strax nødte Jesus disciplene til at stige i skibet og gaa foran ham til hin side, medens han lod skarerne fare.

46. Herren gaaer paa havet

23 Da han havde ladet skarerne fare, gik han afsides op paa et bjerg, for at bede. Da det blev midnat, var han der ene;

24 men skibet var allerede midt paa søen og led nød af bølgerne, thi vinden var imod.

25 Men i fjerde nattevagt kom Jesus til dem, vandrende paa søen.

26 Da disciplene saae ham vandrende paa søen, bleve de forskrækkede og sagde: Det er et spøgelse! og de skreg af frygt.

27 Men Jesus talede strax til dem og sagde: Værer frimodige! det er mig, frygter ikke!

28 Men Peder svarede ham og sagde: Herre, er det dig, saa byd mig at komme til dig paa vandet!

29 Han sagde: Kom! og Peder steg ud af skibet og gik paa vandet for at komme til Jesus;

30 men da han saae et stærkt vindstød, blev han bange, og da han begyndte at synke, raabte han og sagde: Herre, frels mig!

31 og strax udrakte Jesus haanden, tog fat paa ham og sagde til ham: Du svagttroende! hvorfor tvivlede du?

32 og som de steg i skibet, lagde vinden sig.

33 Men de, som var i skibet, kom og faldt ned for ham og sagde: Du er i sandhed Guds Søn!

47. Herren helbreder syge

34 Da de vare farne over, kom de til Genezarets land;

35 og da mændene paa dette sted kjendte ham, sendte de bud til hele denne egn, og de førte alle syge til ham;

36 og de bade ham, at de endog blot maatte røre ved sømmen af hans kjortel, og saamange, som rørte derved, bleve helbredede.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28