Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 2det kapitel

3. De vise af østerland

1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom vise fra østerland til Jerusalem og sagde:

2 Hvor er den Jødernes konge, som er født? Vi har nemlig seet hans stjerne i østen, og vi ere komne for at tilbede ham.

3 Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham;

4 og han samlede alle ypperstepræsterne og de boglærde af folket, og forelagde dem det spørgsmaal, hvor Kristus skulde fødes.

5 Men de sagde til ham: I Betlehem i Judæa; thi saaledes er der skrevet ved profeten:

6 Og du Betlehem, Judas land, du er ingenlunde den ringeste blandt Judas fyrster, thi af dig skal udgaa en fører, og han skal være hyrde over mit folk, Israel.

7 Saa kaldte Herodes hemmelig de vise og spurgte dem nøje ud om tiden, da stjernen havde viist sig;

8 og han sendte dem til Betlehem og sagde: Drager bort og spørger nøje ud om barnet, og naar i finde det, lader mig det vide, for at ogsaa jeg kan komme og tilbede det. -

9 De adlød kongen og rejste; og se, stjernen, som de havde seet i østen, var gaaet foran dem, indtil den var kommen og stod over det sted, hvor barnet var;

10 men da de saae stjernen, bleve de overmaade meget glade;

11 og de gik ind i huset og saae barnet med hans moder Maria, og de faldt ned og tilbad ham, og de aabnede deres skatte og bragte ham gaver: Guld, røgelse og myrra.

12 Da de derpaa bleve varslede i en drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, droge de afsides en anden vej til deres land.

4. Josef flygter til Æypten og vender siden tilbage derfra

13 Da disse vare dragne bort, se, da aabenbaredes Herrens engel i en drøm for Josef og sagde: Staa op, tag barnet og dets moder og flygt til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge barnet for at ombringe det.

14 Men han stod op, tog barnet og dets moder om natten, og drog afsides ned til Ægypten,

15 og der blev han til Herodes' død, at det skulde opfyldes, som er talet af Herren ved profeten, som siger: Fra Ægypten kaldte jeg min Søn. -

16 Da Herodes saae, at han var skuffet af de vise, blev han meget vred, og han sendte bud og slog alle børn ihjel i Betlehem og hele dens omegn fra to aars alder og derunder, efter den tid, han nøje havde udspurgt de vise.

17 Da blev det opfyldt, som er talet af profeten Jeremja, som siger:

18 En røst blev hørt i Rama, veklage og graad og megen hylen; Rakel begræd sine børn og vilde ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. -

19 Men da Herodes var død, se, da aabenbaredes Herrens engel i en drøm for Josef i Ægypten

20 og sagde: Staa op, tag barnet og dets moder og drag til Israels land; thi de ere døde, som stode barnet efter livet.

21 Saa stod han op, tog barnet og dets moder og kom til Israels land;

22 men da han hørte, at Arkelaos var konge i Judæa i sin fader Herodes' sted, frygtede han for at drage derhen, og, da han blev varslet ved en drøm, drog han afsides til Galilæas egne;

23 og han kom og nedsatte sig i en stad, som hed Nazaret, at det skulde opfyldes, som er sagt ved profeterne: At han skal kaldes Nazaræer.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28