Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 9de kapitel

18. Den værkbrudne

1 Han traadte saa i skibet, satte over og kom til sin egen stad;

2 og se, de førte en værkbruden til ham, som laa paa en seng; og da Jesus saae deres tro, sagde han til den værkbrudne: Vær frimodig, barn! dine synder ere dig forladne!

3 Og se, nogle af de boglærde sagde ved sig selv: Han bespotter Gud!

4 Da Jesus saae deres tanker, sagde han: Hvorfor tænke i saa ondt i eders hjærter?

5 thi hvad er lettest? at sige: Dine synder ere dig forladne, eller at sige: Staa op og gaa!

6 Men for at i skal vide, at Menneskens Søn har magt paa jorden til at forlade synder, da siger han til den værkbrudne: Staa op, tag din seng, og gaa hjem!

7 og han stod op og gik hjem.

8 Men da skarerne saae det, forundrede de sig og prisede Gud, som havde givet menneskene saadan magt.

19. Mattæos kaldes

9 Da Jesus gik derfra, saae han et menneske siddende ved toldboden, og han hed Mattæos; og han siger til ham: Følg mig! og han stod op og fulgte ham.

10 Det skete, da han sad til bords i huset, og se, der kom mange toldere og syndere, og de sad til bords med Jesus og hans disciple;

11 og da farisæerne saae det, sagde de til hans disciple: Hvorfor spiser eders lærer med toldere og syndere?

12 Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: De sunde behøve ikke lægen, men de, som lide ilde.

13 Men drager i ud og lærer, hvad det er: Jeg vil miskundhed og ikke offer; thi jeg er ikke kommen at kalde retfærdige men syndere til omvendelse.

20. Herrens forsvar for disciplene

14 Da kom Johannes' disciple til ham og sagde: Hvorfor faste vi og farisæerne meget, men dine disciple faste ikke?

15 Jesus sagde til dem: Kan bryllupsfolkene vel sørge, saalænge brudgommen er hos dem? men dage komme, naar brudgommen tages fra dem, da ville de faste.

16 Ingen sætter en klud af raat klæde paa en gammel kjole; thi han river dog lappen af kjolen og hullet bliver værre.

17 Man kommer ikke heller ung vin i gamle læderflasker; ellers revne læderflaskerne og vinen spildes; men man kommer ung vin i nye læderflasker, saa bevares de begge.

21. Den blodsottige kvinde. Jairis datter

18 Da han talede dette til dem, se, da kom en øverste, faldt ned for ham og sagde: Min datter er just død, men kom og læg din haand paa hende, saa bliver hun levende.

19 Jesus stod op og fulgte ham med sine disciple. -

20 Og se, en kvinde, som i 12 aar havde haft blodflod, nærmede sig bagfra og rørte sømmen af hans klædebon;

21 thi, sagde hun hos sig selv: Rører jeg kun ved hans klædebon, saa bliver jeg helbredet.

22 Men Jesus vendte sig om, og da han saae hende, sagde han: Datter, vær frimodig! din tro har frelst dig. Og kvinden blev helbredet fra samme stund. -

23 Da Jesus kom i øverstens hus og saae piberne og den støjende skare,

24 sagde han til dem: Træder tilbage, thi pigen er ikke død, men hun sover; og de lo ad ham;

25 men da skaren var dreven ud, gik han ind, tog hendes haand, og pigen stod op;

26 og dette rygte kom ud i det hele land.

22. To blinde og en stum helbredes

27 Da Jesus gik derfra, fulgte to blinde ham, som raabte og sagde: Forbarm dig over os, du Davids Søn!

28 Men da han var kommet hjem, gik de blinde til ham, og Jesus siger til dem: Tro i, at jeg kan gjøre dette? De sige til ham: Ja, Herre!

29 Da rørte han ved deres øjne og sagde: Eder ske efter eders tro!

30 Og deres øjne bleve opladne, men Jesus bød dem alvorlig og sagde: Seer til, at ingen faaer det at vide;

31 men da de gik ud, udspredte de hans rygte i hele dette land. -

32 Da disse vare gaaede, se, da bragte man et stumt menneske til ham, som var besat;

33 og da dæmnen var drevet ud, talede den stumme, og skarerne forundrede sig og sagde: Aldrig er saadant seet i Israel!

34 Men farisæerne sagde: Han uddriver dæmner ved dæmnernes formand.

23. Jesus ynkes over folket

35 Jesus drog omkring i alle stæder og byer, lærte i deres forsamlinger, prædikede rigets evangelium og helbredte al sygdom og al svaghed;

36 men da han saae skarerne, ynkedes han inderlig over dem, thi de vare forsmægtede og adspredte som faar, der ikke have hyrde.

37 Da sagde han til sine disciple: Høsten er vel stor, men arbejderne er faa;

38 beder derfor høstens Herre, at han sender arbejdere ud til sin høst.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28