Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Markos

Det 1ste kapitel

1. Døberen Johannes og Herren

1 Begyndelse paa evangeliet om Jesus Kristus Guds Søn,

2 ligesom der er skrevet i profeterne: Se, jeg sender en engel foran dig, og han skal berede din vej for dig;

3 det er hans røst, som raaber i ørken: Bereder vejen for Herren, gjører stierne jævne for ham.

4 Johannes døbte i ørken og prædikede omvendelses daab til syndsforladelse;

5 og hele Judæas land gik ud til ham, og Jerusalemiterne, og de bleve alle døbte af ham i Jordans flod, naar de bekjendte deres synder. -

6 Men Johannes var klædt i kamelhaar og han havde et læderbelte om sin lænd, og han spiste græshopper og skovhonning;

7 og han prædikede og sagde: Han, som er stærkere end jeg, kommer efter mig, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem;

8 jeg døber eder vel i vand, men han vil døbe eder i Helligaand. -

9 I de samme dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan;

10 og strax da han steg op af vandet, saae han himlene aabne og Aanden fare ned over ham ligesom en due;

11 og der var en røst fra himlene: "Du er min Søn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag".

2. Herren fristes. Han drager til Galilæa

12 Og strax drev Aanden ham til ørken,

13 og han var der i ørken i 40 dage og blev fristet af satan, og han var hos de vilde dyr, og englene tjente ham. -

14 Men efter at Johannes var kastet i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede evangeliet om Guds rige

15 og sagde: Tiden er fuldkomment, og Guds rige er nær: omvender eder og troer paa evangeliet!

3. Herren kalder sine første disciple

16 Men da han vandrede ved Galilæas sø, saae han Simon og hans, Simons, broder Andreas, ifærd med at kaste garn i søen; de vare nemlig fiskere;

17 og Jesus sagde til dem: Følger efter mig, saa vil jeg lade eder blive menneskefiskere!

18 og strax forlod de deres garn og fulgte ham.

19 Da han gik lidt derfra, saae han Jakob Zebedæos' søn og hans broder Johannes, og de døbte deres garn i skibet;

20 og han kaldte dem strax, og de forlod deres fader Zebedæos i skibet med de lejede folk og fulgte ham.

4. Herren vender tilbage til Kapernaum og helbreder en besat

21 De gik ind i Kapernaum, og strax gik han paa hviledagen i skolen og lærte;

22 og de forundrede sig højlig over hans lærdom, thi han lærte dem som den, der havde myndighed, og ikke som de boglærde. -

23 I deres forsamling var der et menneske, med uren aand, og han raabte

24 og sagde: Ih, hvad har vi med dig at gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg kjender dig, hvem du er, du Guds hellige!

25 Og Jesus truede ham og sagde: Forstum, og far ud af ham!

26 og den urene aand sled ham, skreg med høj røst og foer ud af ham.

27 Og de bleve alle forfærdede, saa de spurgte hverandre og sagde: Hvad er dette? hvad er det for en ny lærdom, at han med magt byder endog de urene aander, og de lyde ham!

28 Men rygtet om ham kom strax ud i hele omegnen af Galilæa.

5. Herren helbreder Peders svigermoder; han gaaer i ørken

29 De gik strax ud af skolen og kom til Simons og Andreas' hus tilligemed Jakob og Johannes;

30 men Simons svigermoder laa i feber; og strax talede de til ham om hende;

31 og han traadte til hende og rejste hende op, idet han tog hendes haand, og feberen forlod hende strax, og hun gik dem tilhaande.

32 Men da det var blevet aften og solen var gaaet ned, førte de alle, som vare syge og de besatte til ham,

33 og hele staden var samlet ved døren;

34 og han helbredte mange, som lede af forskjellige sygdomme, og han uddrev mange dæmner, og han tillod ikke dæmnerne at tale, fordi de kjendte ham. -

35 Om morgenen længe før dag stod Jesus op og gik ud; og han gik hen til et øde sted, og der bad han;

36 og Simon og de, som vare med ham, skyndte sig efter ham;

37 og da de traf ham, sagde de til ham: Alle lede efter dig.

38 Han sagde til dem: Lader os gaa til de nærmeste landstæder, for at jeg kan prædike der; thi derfor er jeg kommen;

39 og han prædikede i deres skoler i hele Galilæa og uddrev dæmner.

6. Herren helbreder en spedalsk

40 Saa kom der en spedalsk til ham, bad ham, faldt paa knæ for ham og sagde til ham: Om du vil, saa kan du rense mig!

41 Men Jesus ynkedes inderlig, udrakte haanden, rørte ved ham og siger til ham: Jeg vil, bliv ren!

42 og da han sagde dette, gik spedalskheden strax fra ham, og han blev ren;

43 og han drev ham strax fra sig, idet han bød ham alvorlig

44 og sagde til ham: Se til, at du ikke siger det til nogen, men gaa bort, fremstil dig for præsten og bring det offer for din renselse, som Mose har befalet, dem til et vidnesbyrd.

45 Men da denne kom ud, begyndte han at præke meget og udsprede rygtet derom, saa han kunde ikke mere gaa aabenlyst ind i en stad, men var udenfor paa øde steder, og allevegne fra kom de til ham.

Markos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16