Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Markos

Det 15de kapitel

63. Herren for Pilatus

1 Strax paa morgenen raadslog ypperstepræsterne med de ældste og boglærde og hele raaadet, de bandt Jesus, førte ham bort og overgav ham til Pilatus.

2 Saa spurgte Pilatus ham: Er du Jødernes konge? Men han svarede og sagde til ham: Du traf det.

3 Ypperstepræsterne anklagede ham meget; men selv svarede han intet.

4 Pilatus spurgte ham atter, og sagde: Svarer du slet intet? se, hvor svært de vidne mod dig.

5 Men Jesus svarede endda intet, saa Pilatus forundrede sig. -

6 Men hver højtid gav han dem en fange løs, hvem de forlangte;

7 og der var en, som hed Barabbas, han var bleven fangen med oprørere, som i et opløb havde begaaet mord;

8 og folket raabte og begyndte at forlange, at han skulde gjøre ligesom altid mod dem.

9 Men Pilatus svarede dem og sagde: Vil i, at jeg skal give Jødernes konge løs?

10 Han vidste nemlig, at ypperstepræsterne havde overgivet ham af avind.

11 Men ypperstepræsterne ophidsede folket, at han hellere maatte give dem Barabbas løs.

12 Men Pilatus tog atter Ordet og sagde til dem: Hvad vil i da, jeg skal gjøre ved ham, som i kalde Jødernes konge?

13 Men de raabte atter: Korsfæst ham!

14 Saa sagde Pilatus til dem: Hvad ondt har han da gjort? men de raabte meget mere: Korsfæst ham!

15 Da Pilatus vilde gjøre folket tilpas, gav han dem Barabbas fri, men Jesus lod han hudslette og overgav ham til at korsfæstes. -

16 Men stridsknægtene førte ham ind i gaarden, nemlig domhuset, og de sammmenkaldte hele kompagniet.

17 Saa klædte de ham i en purpurkappe, flettede en tornekrone og satte paa ham,

18 og de begyndte at hilse paa ham og sige: God morgen, jødekonge!

19 og de slog ham paa hovedet med kjæppen, spyttede paa ham, faldt paa knæ og tilbad ham;

20 og da de havde spottet ham, tog de purpurkappen af ham, og gav ham hans egne klæder paa. Saa førte de ham ud for at korsfæste ham.

64. Herren paa korset

21 De tvang en vis Simon fra Kyrene, som kom fra marken, - han var fader til Alexander og Rufus - da han gik forbi, til at bære hans kors;

22 og de førte ham til det sted Golgata, som oversat er hjerneskals sted;

23 og de gav ham vin blandet med myrra at drikke, men han tog ikke imod det.

24 Saa korsfæstede de ham og delte hans klæder, og kastede lod om dem, hvad hver skulde have.

25 Det var ved den tredje time, de korsfæstede ham;

26 og der var skrevet en overskrift med beskyldningen mod ham: "Jødernes konge". -

27 De korsfæstede to røvere med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre side,

28 saa skriften blev opfyldt, som siger: Han blev regnet blandt misdædere:

29 og de, som gik forbi, spottede ham, rystede paa hovedet og sagde: Uha! du som bryder templet ned og bygger det i tre dage!

30 frels dig selv, og stig ned af korset!

31 Ligesaa spottede og ypperstepræsterne ham indbyrdes tilligemed de boglærde og sagde: Han har frelst andre, sig selv kan han ikke frelse;

32 du Kristus, Israels konge, stig du nu ned af korset, at vi kunne se og tro. Og de, som vare korsfæstede med ham, lastede ham ogsaa.

65. Herrens død og begravelse

33 Men da den sjette time kom, blev der et mørke over hele landet indtil den niende time,

34 og ved den niende time, raabte Jesus med høj røst og sagde:"Eloj, Eloj, lima sabaktani", det er oversat: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

35 Og nogle af dem, som stode hos, hørte det og sagde: Se, han kalder ad Elia.

36 Men en løb og fyldte en svamp med edike, stak den paa et rør og gav ham at drikke og sagde: Holdt, lad os se, om Elia kommer for at tage ham ned;

37 men Jesus gav et stort raab, og udaandede!

38 Saa revnede forhænget i templet i tro stykker, fra øverst til nederst.

39 Men da høvedsmanden, som stod ligeover for ham, saae, at han saaledes raabte og udaandede, sagde han: Den mand var i sandhed Guds Søn!

40 Der var ogsaa kvinder, som saae til langt fra, og blandt dem var Maria Magdalene og Maria Jakob Lilles og Joses moder og Salome;

41 de havde ogsaa fulgt ham og tjent ham, medens han var i Galilæa; og der var mange andre kvinder, som vare gangne op med ham til Jerusalem.

42 Da det allerede var blevet aften, eftersom det var forberedelsen, det er en forhviledag,

43 kom Josef af Arimatæa, en hæderlig raadsherre, som og selv ventede Guds rige, og han dristede sig til at gaa ind til Pilatus og bede om Jesu legeme.

44 Men Pilatus undrede sig over, at han allerede var død; og han kaldte høvedsmanden og spurgte ham, om han alt længe havde været død;

45 og da han fik at vide af høvedsmanden, skjænkede han Josef legemet.

46 Han kjøbte et fint linklæde, tog ham ned og svøbte ham i linklædet, og lagde ham i en grav, som var udhugget i en klippe, o ghan væltede en sten for indgangen til graven;

47 men Maria Magdalene og Maria Joses saae, hvor han blev lagt.

Markos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16