Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Markos

Det 8de kapitel

30. Herren bespiser 4000 mænd

1 I de samme dage, da der var en meget stor folkeskare, og de ikke havde noget at spise, kaldte Jesus sine disciple til sig og sagde til dem:

2 Jeg ynkes inderlig over folket; de ere allerede blevne hos mig tre dage, og de have intet at spise;

3 og hvis jeg sender dem fastende hjem, maa de forsmægte paa vejen; thi nogle af dem ere komne langvejs fra.

4 Hans disciple svarede ham: Hvorfra kan nogen her mætte dem med brød i ørken?

5 Han spurgte ham: Hvormange brød har i? men de sagde: Syv;

6 og han indbød folket at sidde ned paa jorden; og hantog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, for at de skulde lægge dem for; og de lagde dem for folket;

7 og de havde faa smaafisk, og han velsignede dem og sagde, at de ogsaa skulde lægges for.

8 Saa spiste de og bleve mætte, og de optog syv brødkurve af de levnede stykker;

9 men de som spiste, vare ved 4000, og han lod dem fare.

10 Og han gik strax i skibet med sine disciple og kom til Dalmanutas egne.

31. Farisæerne begjære tegn. Farisæernes surdejg

11 Farisæerne gik ud og begyndte at spørge ham ud, i det de forlangte et tegn af ham fra himlen for at friste ham;

12 og han sukkede dybt i sin aand og sagde: Hvorfor begjærer denne slægt tegn? Sandelig siger jeg eder, tegn skal ikke gives denne slægt!

13 og han lod dem fare, traadte atter i skibet og foer til den anden side. -

14 Og de havde glemt at tage brød med, og de havde kun eet brød med sig i skibet;

15 og han paalagde dem og sagde: Seer til og vogter eder for farisæernes surdejg og Herodes' surdejg!

16 og de overvejede det indbyrdes og sagde: Det er, fordi vi ikke har brød med.

17 Da Jesus fornam det, sagde han til dem: Hvorfor overveje i det, at i ikke har brød med? begribe i endnu ikke, og forstaa i ikke heller? er eders hjærte endnu forhærdet?

18 har i øjne, og se ikke? har i øren, og høre ikke? og husker i ikke?

19 Dengang jeg brød de fem brød til de 5000, hvormange kurve fulde af stykker tage i da op? De sige til ham: Tolv;

20 og da de syv til de 4000, hvormange brødkurve fulde af stykker toge i da op? De sagde: Syv!

21 Og han sagde til dem: Hvorledes forstaa i da ikke?

32. Herren helbreder en blind

22 Han kom til Betsajda, og de bragte en blind til ham og bad ham om, at han vilde røre ved ham;

23 og han tog den blinde ved haanden og ledte ham udenfor byen, og spyttede i hans øjne, lagde hænderne paa ham og spurgte ham, om han saae noget.

24 Og han saae op og sagde: Jeg seer mennesker ligesom træer gaa omkring.

25 Derpaa lagde hanatter hænderne paa hans øjne og gjorde, at han saae; og han blev helbredet og han saae alle klarlig!

26 og han sendte ham til hans hus og sagde: Du skal hverken gaa ind i byen eller sige det til nogen i byen.

33. Peders bekjendelse. Herren taler om sin lidelse og som korset

27 Jesus og hans disciple gik ud til byerne ved Filips Kæsarea, og paa vejen spurgte han sine disciple og sagde til dem: Hvem sige folk, jeg er?

28 Men de svarede: Døberen Johannes; og andre: Elia; men andre: En af profeterne.

29 Og han siger til dem: Men i, hvem sige i, jeg er? Da tog Peder ordet og sagde til ham: Du er kristus!

30 og han bød dem alvorlig, at de ikke maatte sige nogen dette om ham. -

31 Og han begyndte at lære dem, at Menneskens Søn maa lide meget, blive forskudt af de ældste, ypperstepræsterne og de boglærde, og slaaes ihjel og opstaa om tre dage.

32 Det Ord talede han rent ud; og Peder tog ham til sig og begyndte at sætte ham irette;

33 men han vendte sig om, saae paa sine disciple, straffede Peder og sagde: Vig bag mig satan! thi du sandser ikke hvad Guds, men hvad menneskers er. -

34 Saa kaldte han folket tilligemed sine disciple til sig og sagde til dem: Hver, som vil følge efter mig, maa fornægte sig selv og tage sit kors og følge mig;

35 thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det, og den, som mister sit liv for min og evangeliets skyld, han skal frelse det.

36 Hvad kan det nemlig gavne et menneske, om han vandt den hele verden og led skade paa sin sjæl?

37 eller hvad vederlag kan et menneske give for sin sjæl. -

38 Den som nemlig skammer sig ved mig og mine Ord i denne bolerske og syndige slægt, ved ham vil og Menneskens Søn skamme sig, naar han kommer i sin Faders herlighed med de hellige engle!

39 Og han sagde til dem: Sandelig siger jeg eder, at der er nogle af dem, som staa her, som ingenlunge skulle smage døden, førend de se Guds rige komme med kraft.

Markos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16