Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 13de kapitel

28. Fodvaskningen

1 Men før paasketiden, da Jesus vidste at hans time var kommen, at han skulde gaa fra denne verden til Faderen, saasom han elskede sine egne i verden, elskede han dem til enden;

2 og da maaltid blev holdt, - djævelen havde alt indskudt Judas Simons søn Iskariots hjærte, at han skulde forraade ham, -

3 saa da Jesus vidste, at Faderen havde givet ham alt i hænder, og at han var udgaaet fra Gud og gik til Gud,

4 rejste han sig fra maaltidet, lagde sine klæder fra sig, tog et linklæde og bandt om sig;

5 saa slog han vand i et fad og begyndte at vaske disciplenes fødder og tørre dem med det linklæde han var ombundet med.

6 Han kom da til Simon Peder; men han sagde til ham: Herre! vasker du mine fødder?

7 Jesus svarede og sagde til ham: Hvad jeg gjør, veed du ikke nu, men siden efter skal du forstaa det.

8 Peder siger til ham: Du skal ikke i evighed vaske mine fødder! Jesus svarede ham: Faaer jeg dig ikke vasket, har du ikke lod med mig.

9 Simon Peder siger til ham: Herre! ikke alene mine fødder, men ogsaa hænderne og hovedet.

10 Jesus siger til ham: Den som er tvættet, har ikke nødig uden at fødderne vaskes, men er fuldkommen ren; ogsaa i ere rene, men ikke alle;

11 thi han kjendte ham, som forraadte ham; derfor sagde han: I ere ikke alle rene.

12 Da han altsaa havde vasket deres fødder og taget sine klæder paa, satte han sig atter ned og sagde til dem: Vide i, hvad jeg har gjort for eder?

13 I kalde mig lærer og Herre, og i tale ret, thi jeg er det.

14 Dersom altsaa jeg, Herren og læreren, vaskede eders fødder, saa bør i ogsaa vaske hverandres fødder;

15 thi jeg har gjort eder et forbillede, at ligesom jeg gjør mod eder, skulle i ogsaa gjøre.

16 Sandelig, sandelig, siger jeg eder: Tjeneren er ikke større end sin Herre, ikke heller sendebudet større end han, der sendte ham.

17 Om i vide dette, ere i salige, naar i gjøre det.

29. Forræderen paavises

18 Jeg taler ikke om eder alle; jeg veed, hvem jeg har udvalgt; men for at skriften kan opfyldes: Han, som spiste brød med mig, løftede sin hæl mod mig.

19 Fra nu af siger jeg eder det, før det skeer, for at, naar det skeer, i maa tro, at det er mig;

20 sandelig, sandelig siger jeg eder: Den, som modtager, hvem jeg maatte sende, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager ham, som sendte mig.

21 Da Jesus sagde dette, blev han heftig bevæget i Aanden, vidnede og sagde: Sandelig, sandelig siger jeg eder, at en af eder vil forraade mig.

22 Disciplene saae derfor paa hverandre, tvivlsomme, om hvem han talede.

23 Men der var en af disciplene, som laa op ved Jesu barm og som Jesus elskede;

24 til ham nikkede derfor Simon Peder, at han skulde spørge, hvem det maatte være, han talede om;

25 han bøjede sig da op til Jesu bryst og sagde til ham: Herre! hvem er det?

26 Jesus svarede: Det er ham, hvem jeg giver det stykke, jeg dypper; og Jesus dyppede stykket og gav Judas Simons Søn Iskarios det;

27 og som han fik stykket, da gik satan ind i ham. Jesus sagde derfor til ham: Hvad du gjør, gjør det snart;

28 men ingen af dem, som laa tilbords, forstod, hvortil han sagde dette til ham;

29 thi nogle mente, at, eftersom Judas havde pengepungen, Jesus sagde til ham: Kjøb hvad vi behøve til højtiden! eller at han skulde give de fattige noget.

30 Han tog altsaa stykket og gik strax ud; men det var nat.

30. Herren taler om sin herliggjørlse, om disciplenes indbyrdes kjærlighed og om Peders fald

31 Da han var gaaet ud, sagde Jesus: Nu er menneskens Søn herliggjort, og Gud er herliggjort i h am;

32 naar Gud er herliggjort i ham, vil Gud og h erliggjøre ham i sig, og han vil snart herliggjøre ham.

33 Børnlille! Jeg er endnu lidet hos eder; I ville søge mig, og, som jeg sagde til Jøderne: Hvor jeg gaaer hen, kan i ikke komme, siger jeg ogsaa nu til eder. -

34 Jeg giver eder et nyt bud: at i skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder, at ogsaa i skulle elske hverandre.

35 Derpaa skal alle kjende, at i ere mine disciple, naar i have kjærlighed til hverandre. -

36 Simon Peder sagde til ham: Herre! hvor gaaer du hen? Jesus svarede ham: Hvor jeg gaaer hen, kan du nu ikke følge mig; men siden skal du følge mig.

37 Peder siger til ham: Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig.

38 Jesus svarede ham: Vil du sætte dit liv til for mig? sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen vil ikke gale, før du vil fornægte mig 3 gange.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21