Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 14de kapitel

31. Herren vil berede sine sted og er selv vejen til Faderen

1 Eders hjærte forfærdes ikke! troer paa Gud og troer paa mig;

2 i min Faders hus ere mange værelser; hvis ikke, skulde jeg have sagt eder det; jeg gaaer bort at berede eder sted;

3 og naar jeg er gaaet bort og faaer eder beredt sted, kommer jeg igjen, og jeg vil tage eder til mig, for at i ogsaa kunne være, hvor jeg er;

4 og hvor jeg gaaer hen, veed i, og i veed vejen. -

5 Tomas siger til ham: Herre, vi veed ikke, hvor du gaaer hen, og hvorledes kunne vi vide vejen?

6 Jesus siger til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig;

7 havde i kjendt mig, havde i og kjendt min Fader; og fra nu af kjende i ham og har seet ham.

32. Herren og Faderen er eet

8 Filip siger til ham: Herre, viis os Faderen, og det er os nok!

9 Jesus siger til ham: Saa lang en tid var jeg hos eder, og du har ikke kjendt mig, Filip? Den, som har seet mig, har seet Faderen; hvorledes siger du da: Viis os Faderen?

10 troer du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen i mig! de Ord, jeg taler til eder, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, han gjør gjerningerne.

11 Troer mig, at jeg er i Faderen, og Faderen i mig; hvis ikke, saaa troer mig for disse gjerningers skyld.

12 Sandelig, sandelig siger jeg eder: Den, som troer paa mig, skal og selv gjøre de gjerninger, jeg gjør, og han skal gjøre større end disse; thi jeg gaaer til Faderen;

13 og hvad i maatte bede om i mit navn, det vil jeg gjøre, for at Faderen kan herliggjøres i Sønnen;

14 naar i bede om noget i mit navn, vil jeg gjøre det.

15 Hvis i elske mig, maa i holde mine bud;

16 og jeg vil bede Faderen, og han vil give eder en anden Trøster, for at han kan blive hos eder,

17 sandheds-Aanden, som verden ikke kan modtage, for den seer ham ikke, ikke heller kjender den ham, men i kjende ham, thi han bliver hos eder og skal være i eder.

18 Jeg vil ikke forlade eder faderløse; jeg kommer til eder.

19 Endnu et lidet, og verden seer mig ikke mere; men i se mig; thi jeg lever, og i skulle leve;

20 samme dag skulle i kjende, at jeg er i min Fader, og I i mig og jeg i eder.

33. Herren vil aabenbare sig for sine og sende den Helligaand

21 Den, som har mine bud og holder dem, ham er det, som elsker mig; men den, som elsker mig, vil blive elsket af min Fader, og jeg vil elske ham og aabenbare mig selv for ham.

22 Judas, ikke Iskariot, siger til ham: Herre! hvoraf kommer det, at du vil aabenbare dig for os, og ikke for verden?

23 Jesus svarede og sagde til ham: Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord, og min Fader vil elske ham; og vi ville komme til ham og tage bolig hos ham.

24 Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine Ord, og det Ord, i høre, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.

25 Dette har jeg talet til eder, medens jeg blev hos eder;

26 men Trøsteren, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg har sagt eder.

34. Herrens fred. Han trøster sine

27 Fred lader jeg eder, min fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som verden giver. Eders hjærte forfærdes ikke og forsage ikke!

28 I har hørt, at jeg sagde eder: Jeg gaaer bort, og kommer til eder. Om i elskede mig, maatte i jo glæde eder, at jeg sagde: Jeg gaaer til Faderen, for min Fader er større end jeg,

29 og nu har jeg sagt eder det, før det sker, for at i skulle tro, naar det er skeet.

30 jeg skal ikke tale meget med eder herefter; thi denne verdens fyrste kommer, og han har intet i mig;

31 men for at verden maa kjende, at jeg elsker Faderen og gjør saaledes, som Faderen har budet mig. Staaer op, lader os gaa herfra.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21