Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 18de kapitel

42. Herren forraades af Judas og gribes

1 Da Jesus havde sagt dette, gik han ud med sine disciple, hin side Kedrons bæk, hvor der var en have, hvor Jesus og hans disciple gik ind;

2 men Judas, som forraadte ham, vidste ogsaa stedet, for Jesus samledes ofte der med sine disciple.

3 Judas tog altsaa kompagniet og bysvende af ypperstepræsterne og farisæerne, og kom der hen med blus og lamper og vaaben.

4 Da Jesus altsaa vidste alt, hvad der vilde komme over ham, traadte han frem og sagde til dem: Hvem søge i efter?

5 De svarede ham: Jesus af Nazaret! Jesus siger til dem: Det er mig. Men Judas, som forraadte ham, stod ogsaa hos dem.

6 Som han da sagde til dem: Det er mig! veg de tilbage og faldt til jorden.

7 Han spurgte dem altsaa igjen: Hvem søge i efter? men de sagde: Jesus af Nazaret!

8 Jesus svarede: Jeg sagde eder, at det er mig; dersom i altsaa søge efter mig, saa lad disse gaa.

9 FOr at det Ord skulde opfyldes, som han sagde: Af dem, du har givet mig, mistede jeg end ikke een. -

10 Da Simon Peder nu havde et sværd, drog han det, slog ypperstepræstens tjener og hug hans højre øre af; men navnet paa tjeneren var Malkus.

11 Jesus sagde derfor til Peter: Stik sværdet i balgen! det bæger, min Fader gav mig, skulde jeg ikke drikke det?

43. Herren for Kajafas. Peders fornægtelse

12 Kompagniet og høvedsmanden og Jødernes bysvende grebe altsaa Jesus og bandt ham;

13 og de førte ham først til Annas, thi han var sivgerfader til Kajafas, som var det aars ypperstepræst;

14 men det var Kajafas, som havde givet Jøderne det raad, at det var gavnligt, at eet menneske omkom for folket.

15 Men Simon Peder og en anden discipel fulgte Jesus; men denne discipel var kjendt med ypperstepræsten, og han gik ind med Jesus i ypperstepræstens gaard;

16 men Peder var bleven staaende ved døren; derfor gik den anden discipel, som var kjendt med ypperstepræsten ud, og han talede med hende, der vogtede døren, og førte Peder ind.

17 Derfor siger pigen, som vogtede døren, til Peder: Skulde du ikke ogsaa være af dette menneskes disciple? Han siger: Nej!

18 Men tjenerne og bysvendene stode og havde gjort sig en kulild, for det var koldt, og de varmede sig, og Peder stod hos dem og varmede sig.

19 Ypperstepræsten spurgte da Jesus om hans disciple og om hans lærdom.

20 Jesus svarede ham: Jeg har talet frit for verden, jeg har altid lært i skolen og i templet, hvor Jøderne altid komme sammen, og jeg har intet talet i løn;

21 hvorfor spørger du mig? spørg dem, som har hørt, hvad jeg talede til dem! se, de veed, hvad jeg har sagt;

22 men som han sagde dette, gav en af bysvendene, som stod hos, Jesus et slag paa munden og sagde: Svarer du ypperstepræsten saaledes?

23 Jesus svarede ham: Har jeg talet ilde, da bevis, det er ondt, men har jeg talet ret, hvorfor slaaer du mig da? -

24 Annas sendte ham bunden til ypperstepræsten Kajafas.

25 Men Simon Peder stod og varmede sig. De sagde da til ham: Skulde du ikke være af hans disciple? Da nægtede han det og sagde: Nej, jeg er ikke!

26 En af ypperstepræstens tjenere, som var en slægtning til ham, hvis øre Peder huggede af, siger: Saae jeg dig ikke i haven med ham?

27 Da nægtede Peder atter, og strax galede hanen.

44. Jesus overgives til Pilatus

28 Da førte de Jesus fra Kajafas til domhuset; men det var tidlig; og de gik ikke ind i domhuset, for at de ikke skulle blive urene, men for at de kunde spise paaske.

29 Derfor gik Pilatus ud til dem og sagde: Hvad klage føre i mod dette menneske?

30 De svarede og sagde til ham: Var han ikke en misdæder, havde vi vel ikke overgivet ham til dig.

31 Pilatus sagde da til dem: Tager i ham, og dømmer ham efter eders lov! Saa sagde Jøderne til ham: Det er os ikke tilladt at henrette nogen.

32 For at Jesu Ord skulde opfyldes, som han sagde, da han tilkjendegav hvilken død han skulde dø.

33 Pilatus gik derfor igjen ind i domhuset, kaldte Jesus og sagde til ham: Er du Jødernes komge?

34 Jesus svarede ham: Taler du dette af dig selv, eller har andre sagt dig det om mig?

35 Pilatus svarede: Er jeg en Jøde? Dit folk og ypperstepræsterne har overgivet dig til mig; hvad har du gjort?

36 Jesus svarede: Mit rige er ikke af denne verden; var mit rige af denne verden, vilde mine tjenere vel have kjæmpet for, at jeg ikke var bleven overgivet til Jøderne; men nu er mit rige ikke heraf.

37 Pilatus sagde derfor til ham: Altsaa er du dog en konge? Jesus svarede: Du traf det, for jeg er konge; dertil er jeg født og dertil kommen til verden , at jeg skal vidne om sandheden; enhver, som er af sandheden, hører min røst.

38 Pilatus siger til ham: Hvad er sandhed? og da han havde sagt dette, gik han igjen ud til Jøderne og siger til dem: Jeg finden ingen skyld hos ham.

39 Men i har en sædvane, at jeg skal lade eder en løs om paasken; ville i da, at jeg skal løslade eder Jødernes konge?

40 Alle raabte da og sagde: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21