Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 21de kapitel

52. Herren aabenbarer sig for sine disciple ved Genesaret sø

1 Derefter aabenbarede Jesus sig atter for sine disciple ved Tiberias' sø; men han aabenbarede sig saaledes:

2 Simon Peder og Tomas, som kaldes tvilling og Nananael fra Kana i Galilæa og Zebedæos' sønner og to andre af hans disciple vare sammen.

3 Simon Peder siger til dem: Jeg gaaer ud at fiske; de side til ham: Vi vil ogsaa gaa med dig. Saa tog de ud, gik strax i baaden, og den nat fangede de intet.

4 Men da det var blevet morgen stod Jesus ved kysten; dog kjendte disciplene ikke, at det var Jesus.

5 Jesus siger til dem: Børnlille, har i ikke nogen tilmad? De svarede ham nej.

6 Men han sagde til dem: Kaster garnet ud ved den højre side af baaden, saa skal i finde. De kastede det da ud, og de kunde slet ikke drage det for mængden af fisk.

7 Den discipel, som Jesus elskede, siger da til Peder: Det er Herren! Men da Simon Peder altsaa hørte, at det var Herren, bandt han sin kittel om sig; thi han var nøgen, og kastede sig i søen;

8 men de andre disciple kom med baaden; thi de vare ikke langt fra land, kun henved 200 alen, og de droge garnet med fiskene.

9 Som de da gik i land, saae de en kulild der og fisk ligge derpaa og brød.

10 Jesus siger til dem: Bringer af fiskene, som i nu fangede.

11 Simon Peder steg da op og drog garnet i land fuldt af 153 store fisk; og skjøndt der var saa mange, gik garnet ikke i stykker.

12 Jesus siger til dem: kommer, holder maaltid! Men ingen af disciplene vovede at spørge ham: Hvem er du? for de vidste, at det var Herren.

13 Jesus kom da, tog brødet og gav dem, og ligeledes fisken.

14 Det var allerede tredje gang, Jesus aabenbarede sig for sine disciple, efterat han var opstanden fra de døde.

53. Herrens spørgsmaal til Peder, om han elsker ham

15 Da de nu havde holdt maaltid, siger Jesus til Simon Peder: Simon, Jonas søn, elsker du mig mer end disse? Han siger til ham: Ja Herre! du veed, at jeg elsker dig. Han siger til ham: Græs mine lam!

16 Han siger atter til ham anden gang: Simon, Jonas søn, elsker du mig? Han siger til ham: Ja Herre! du veed, at jeg elsker dig. Han siger til ham: Vær hyrde for mine faar.

17 Han siger tredje gang til ham: Simon, Jonas søn, elsker du mig? Peder blev bedrøvet, fordi Herren tredje gang sagde til ham: Elsker du mig? og han sagde til ham: Herre, du kjender alle ting, og du veed, at jeg elsker dig. Jesus siger til ham: Græs mine faar!

18 Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvor du vilde; men naar du bliver gammel, skal du udrække dine hænder, og en anden binde op om dig og føre dig, hvor du ikke vil.

19 Men han sagde dette for at betegne, med hvad død han skulde ære Gud; og da han havde sagt dette, siger han til ham: Følg mig!

54. Sagnet om Johannes, der ikke skulde dø

20 Da Peder vendte sig om, saae han den discipel, Jesus elskede, følge efter, det var ogsaa ham, som ved nadveren laa op ved hans bryst og sagde: Herre, hvem er den, som forraader dig?

21 da Peder faar saae ham, siger han til Jesus: Herre, men hvad da ham?

22 Jesus siger til ham: Om jeg vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad angaaer det dig? følg du mig!

23 Derfor kom det sagn ud blandt brødrene, at denne discipel ikke skulde dø, enddog Jesus ikke sagde til ham, at han ikke skulde dø, men: Om jeg vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad angaaer det dig. -

24 Det er den discipel, som vidner om disse ting og har skrevet dette, og vi veed, at hans vidnesbyrd er sandt. -

25 Men der er og mange andre ting, Jesus har gjort, som, hvis de stykkevis skulde beskrives, jeg ikke troer, verden kunde rumme de bøger, som maatte skrives. Amen.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21