Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 7de kapitel

14. Herren drager til Jerusalem til løvsalsfesten

1 Jesus vandrede derpaa om i Galilæa, thi han vilde ikke vandre i Judæa, for Jøderne søgte at slaa ham ihjel.

2 Men Jødernes højtid, løvsalsfesten var nær.

3 Derfor sagde hans brødre til ham: Drag herfra og gaa til Judæa, for at ogsaa dine disciple kan se de gjerninger, du gjør;

4 thi ingen gjør noget i løn, naar han selv søger at være i ry; naar du gjør saadant, saa viis dig for verden;

5 hans brødre troede nemlig ikke heller paa ham.

6 Jesus siger derfor til dem: Min tid er endnu ikke kommen; eders tid er stedse forhaanden.

7 Verden kan ikke hade eder; men den hader mig, fordi jeg vidner om den, at dens gjerninger ere onde.

8 Drager i op til denne højtid, jeg drager endnu ikke op til denne højtid, for min tid er endnu ikke fuldkommen.

9 Det sagde han til dem og blev i Galilæa.

10 Men som hans brødre vare dragne op, da drog han og selv op til højtiden, ikke aabenbar, men som i løn.

11 Jøderne søgte ham altsaa paa højtiden og sagde: Hvor er han henne?

12 og der var megen mumlen om ham i folkeskaren; somme sagde: Han er en god mand; andre sagde: Nej, han forfører folket!

13 dog talede ingen frit om ham af frygt for Jøderne. -

14 Men da det allerde var midt under højtiden, gik Jesus op i templet og lærte;

15 og Jøderne forundrede sig og sagde: Hvorledes forstaaer han skrifterne, da han ikke er lærd.

16 Jesus svarede dem derfor og sagde: Min lærdom er ikke min, men hans, som sendte mig;

17 vil nogen gjøre hans villie, skal han kjende, om lærdommen er af Gud, eller jeg taler af mig selv.

18 Den, som taler af sig selv, søger sin egen ære, men den, somsøger hans ære, der sendte ham, han er sanddry, og der er ikke svig i ham.

19 Har Mose ikke givet eder loven, og ingen af eder holder loven. Hvorfor søge i at slaa mig ihjel?

20 Skaren svarede og sagde: Du har en dæmen; hvem søger at slaa dig ihjel?

21 Jesus svarede og sagde til dem: Een gjerning har jeg gjort, og i forundrede eder alle derover.

22 Mose gav eder omskjærelsen, dog er den ikke fra Mose, men fra fædrene, og i omskjære et menneske paa hviledagen.

23 Naar et menneske faaer omskjærelsen paa hviledagen, for at Mose lov ikke skal brydes, ere i da vrede paa mig, fordi jeg har gjort et helt menneske rask paa hviledagen?

24 Dømmer ikke efter skinnet, men dømmer en retfærdig dom! -

25 Da sagde nogle af dem fra Jerusalem: Er det ikke ham, de søge at slaa ihjel?

26 og se, han taler frit, og de sige intet til ham; mon øvrigheden ikke virkelig skulde vide, at han er Kristus?

27 Dog denne veed vi jo, hvorfra han er; men naar Kristus kommer, veed ingen hvorfra han er.

28 Derfor raabte Jesus i templet, lærte og sagde: Baade kjende i mig og vide, hvorfra jeg er, og af mig selv er jeg ikke kommen; men han er sanddru, som sendte mig, og ham kjende i ikke.

29 Jeg kjender ham, thi jeg er fra ham, og han udsendte mig.

30 Derfor søgte de at gribe ham; men ingen lagde haand paa ham, for hans time var endnu ikke kommen.

31 Men mange af folket troede paa ham og sagde: Mon Kristus vil gjøre flere tegn, naar han kommer, end han har gjort.

32 Farisæerne hørte, at folket mumlede saadant om ham, og farisæerne og ypperstepræsterne sendte betjente for at anholde ham.

33 Jesus sagde derfor: Endnu en lille stund er jeg hos eder, og jeg gaaer bort til ham, som sendte mig.

34 I ville søge og ikke finde mig, og hvor jeg er, kan i ikke komme.

35 Jøderne sagde derfor ved sig selv: Hvor vil han rejse hen, at vi ikke skulde finde ham? mon han vil rejse til dem, som ere spredte blandt hellenerne, og lære hellenerne?

36 Hvad er det for et Ord, han siger: I ville søge og ikke finde mig, og: Hvor jeg er, kan i ikke komme? -

37 Men paa den sidste store højtidsdag stod Jesus frem, raabte og sagde: Om nogen tørster, kommer han til mig og drikke!

38 og af dens liv, som troer paa mig, skal, som skriften siger, strømme flyde med levende vand.

39 Men dette sagde han om Aanden, som de skulde modtage, der tro paa ham; thi den Helligaand var ikke endnu, for Jesus var endnu ikke forherliget.

40 Derfor sagde mange af flokken, som hørte det Ord: Han er sikkerlig profeten.

41 Andre sagde: Han er Kristus; andre sagde: Mon Kristus da kommer fra Galilæa;

42 siger ikke skriften, at Kristus kommer af Davids sæd og fra Betlehem, den by, hvorfra David var?

43 Der blev derfor splid i skaren om ham.

44 Men nogle af dem vilde anholde ham, dog lagde ingen haand paa ham.

15. Nikodemos' raad

45 Betjentene kom derfor til ypperstepræsterne og farisæerne, og disse sagde til dem: Hvorfor bringe i ham ikke?

46 Men betjentene svarede: Aldrig har et menneske talet saaledes som denne mand!

47 Derfor svarede farisæerne dem: Er i ogsaa blevne forførte?

48 troer vel nogen af øvrigheden eller farisæerne paa ham?

49 men denen flok, som ikke kjender loven, er forbandet.

50 Nikodemos, som om natten var kommen til ham og var en af dem, sagde til dem:

51 Mon vor lov dømmer et menneske, uden man først forhører ham og faaer at vide, hvad han gjør?

52 Saa svarede de og sagde til ham: Er du ogsaa fra Galilæa; undersøg og se, at der er ingen profet opstanden fra Galilæa!

53 Saa gik hver hjem.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21