Bibelen

Det nye testamente

4. Evangeliet af Johannes

Det 9de kapitel

19. Den blindfødte helbredes

1 I forbigaaende saa han et menneske, som var blind fra fødselen,

2 og hans disciple spurgte ham og sagde: Rabbi, hvem har syndet? denne eller hans forældre, at han er født blind?

3 Jesus svarede: Hverken han eller hans forældre syndede: men for at Guds gjerninger skulde aabenbares paa ham;

4 jeg maa udføre hans gjerninger, som sendte mig, saalænge det er dag; der kommer en nat, da ingen kan arbejde.

5 Medens jeg er i verden er jeg verdens lys.

6 Dette sagde han, spyttede paa jorden, lavede dynd af spyttet og smurte dyndet paa den blindes øjne,

7 og han sagde til ham: Gaa hen og vask dig i dammen Siloam, som oversættes "Udsendt"; han gik altsaa bort, vaskede sig og kom seende.

8 Naboerne og de, som havde seet ham før, at han var blind, sagde derfor: Er det ikke ham, som sad og tiggede?

9 Somme sagde: Det er ham; andre: Han ligner ham; selv sagde han: Det er mig.

10 Derfor sagde de til ham: Hvorledes bleve dine øjne aabnede?

11 Han svarede og sagde: En mand, som hedder Jesus, lavede dynd, smurte det paa mine øjne og sagde til mig: Gaa hen til Siloams dam og vask dig! Saa gik jeg hen og vaskede mig og fik mit syn.

12 De sagde derfor til ham: Hvor er han henne? Han sagde: Jeg veed det ikke.

13 Saa førte de ham, som før var blind, til farisæerne;

14 men det var en hviledag, Jesus havde lavet dynd og aabnet hans øjne.

15 Farisæerne spurgte ham altsaa igjen, hvorledes han havde faaet sit syn. Men han sagde til dem: Han lagde mig dynd paa øjnene, og jeg vaskede mig og fik mit syn.

16 Nogle af farisæerne sagde derfor: Dette menneske er ikke fra Gud, for han holder ikke hviledagen. Andre sagde: Hvorledes kan et syndigt menneske gjøre saadanne tegn? og der var splid mellem dem.

17 De sagde derfor igjen til den blinde: Hvad siger du om ham, efterdi han aabnede dine øjne? Men han sagde: Han er en profet.

18 Jøderne troede derfor ikke om ham, at han havde været blind og faaet sit syn, førend de havde kaldt hans forældre, som var blevende seende;

19 og dem spurgte de og sagde: Er han eders søn, som i sige om, at han er født blind? hvorledes har han da nu faaet sit syn?

20 Men hans forældre svarede dem og sagde: Vi veed, at han er vor søn og er født blind;

21 men hvorledes han nu har faaet sit syn, det veed vi ikke, heller ikke veed vi, hvem der har aabnet hans øjne; han har alderen, spørger ham selv, han maa selv svare for sig.

22 Det sagde hans forældre, fordi de vare bange for Jøderne. Jøderne havde nemlig allerede vedtaget, at naar nogen bekjendte ham som Kristus, skulde han blive sat i band.

23 Derfor sagde hans forældre: Han har alderen, spørger ham selv!

24 De kaldte derfor anden gang det menneske, som havde været blind, og de sagde til ham: Giv Gud ære! vi vide, at dette menneske er en synder.

25 Derfor svarede han og sagde: Om han er en synder, veed jeg ikke; eet veed jeg, at jeg var blind, og nu har jeg mit syn.

26 Men de sagde til ham: Hvad gjorde han ved dig? hvordan oplod han dine øjne?

27 Han svarede dem: Jeg har allerede sagt eder det, og i hørte ikke; hvorfor vil i høre det igjen? I vil dog vel ikke ogsaa blive hans disciple?

28 Saa skjældte de ham ud og sagde: Du er hans discipel, men vi ere Moses disciple;

29 vi veed, at Gud har talet til Mose, men om ham veed vi ikke, hvorfra han er.

30 Saa svarede manden og sagde til dem: Det er dog forunderligt, at i ikke veed, hvorfra han er, og han har aabnet mine øjne;

31 det veed vi dog, at Gud hører ikke syndere; men, naar en er gudfrygtig og gjør hans villie, ham hører han;

32 det er ikke hørt af evighed, at nogen aabnede blindfødtes øjne;

33 var han ikke fra Gud, kunde han ingen ting gjøre.

34 Saa tog de ordet og sagde til ham: Du er aldeles født i synd, og du vil lære os! Saa udstødte de ham. -

35 Jesus hørte, at de havde udstødt ham, og da han traf ham, sagde han til ham: Troer du paa Guds Søn?

36 Han svarede og sagde: Og hvem er han, Herre, at jeg kan tro paa ham?

37 Men Jesus sagde til ham: Baade har du seet ham, og den, der taler med dig, ham er det.

38 Men han sagde: Jeg troer, Herre! og han tilbad ham;

39 og Jesus sagde til ham: Jeg er kommen til dom til denne verden, at de, som ikke se, skulle se, og de seende skulle blive blinde.

40 Det hørte de af farisæerne, som vare hos ham, og de sagde til ham: Er ogsaa vi blinde?

41 Jesus sagde til dem: Vare i blinde, havde i ingen synd; men nu sige i: Vi har syn; derfor bliver eders synd.

Johannes evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21