Bibelen

Det nye testamente

II. Apostel-saga

Det 1ste kapitel

1 Herrens afskedstale og himmelfart

1 Den første beretning skrev jeg, o Teofilos, om alt, hvad Jesus foretog sig baade at gjøre og lære

2 indtil den dag, han blev optagen, efterat han havde givet apostlene, han havde udvalgt, befaling ved den Helligaand;

3 for hvem han og, efterat han havde lidt, fremstillede sig levende med mange bevisninger, idet han blev seet af dem i 40 dage og sagde dem, hvad der angaaer Guds rige.

4 Da han havde forsamlet dem, bød han dem ikke at vige fra Jerusalem, men oppebie Faderens forjættelse, som i have hørt af mig;

5 for Johannes døbte vel med vand, men i skulle døbes i den Helligaand om ikke mange dage.

6 Som de nu vare samlede, spurgte de ham og sagde: Herre, vil du paa denne tid oprette Israel riget?

7 Men han sagde til dem: Det er ikke eders sag at vide tid og stund, som Faderen har lagt i sin egen magt;

8 men i skulle faa kraft af den Helligaand, som kommer over eder, og i skulle være vidner for mig baade i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og indtil verdens yderste;

9 og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de saae derpaa, og en sky tog ham bort fra deres øjne;

10 og som de stirrede op mod himlen, da han foer bort, se, da stod to mænd hos dem i hvide klæder;

11 og de sagde: I galilæiske mænd, hvorfor staa i og se op til himlen? Denne Jesus, som er optagen fra eder til himlen, han skal komme, saaledes som i have seet ham fare til himmels.

2. Apostlenes forsamlinger. De vælge Mattias til apostel

12 Saa vendte de tilbage til Jerusalem fra det bjerg, som kaldes oliebjerget, som er nær ved Jerusalem, en hviledags rejse derfra;

13 og da de kom derind, gik de op paa tagkammeret, hvor de bleve; Peder og Jakob, Johannes og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomæos og Mattæos, Jakob Alfæos' søn og Simon Zelotes og Judas Jakobs.

14 Alle disse holdt endrægtig ved i bøn og paakaldelse tilligemed kvinderne og Maria, Jesu moder, og med hans brødre.

15 I de samme dage stod Peder op midt iblandt disciplene - men der var en skare af henved 120 personer - og sagde:

16 I mænd, brødre! det skriftsted, som den Helligaand forudsagde ved Davids mund om Judas, som blev deres vejleder, som Grebe Jesus, burde opfyldes,

17 fordi han var regnet i vores tal og havde modtaget dette embeds lod;

18 han forhvervede da en mark ved sin uretfærdigheds løn; og han styrtede ned, slaktes voldsomt midt igjennem, og alle hans indvolde væltede ud;

19 og dette er blevet vitterligt for alle, som bo i Jerusalem, saa at den mark kaldes i deres eget sprog "Hakeldama", det er : blodmarken;

20 thi der er skrevet i psalmernes bog: hans bolig vorde øde, og der være ingen, som boer i den! og : En anden tage hans tilsynsembede.

21 Derfor bør en af de mænd, som er kommen med os al den tid, Herren Jesus gik ind og ud hos os,

22 ligefra Johannes' daab til den dag, han blev optagen fra os, en af dem blive et vidne om hans opstandelse tilligemed os.

23 Saa fremstillede de to: Josef, som kaldes Barsabas med tilnavn den retfærdige, og Mattias;

24 og de bade og sagde: Du Herre, som kjender alle hjærter, paavis, hvem du vil vælge af disse to

25 til at modtage denne tjeneste og apostelembedets lod, som Judas veg fra for at gaa til sit eget sted.

26 Saa kastede de lod mellem dem, og loddet faldt paa Mattias, og han blev regnet lige med de elleve apostle.

Apostel-saga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28