Bibelen

Det nye testamente

II. Apostel-saga

Det 14de kapitel

30. Paulos og Barnabas prædike i Ikonion; de flygte til Lystra, hvor Paulos stenes. De komme til Derbe

1 I Ikonion gik de sammen ind i Jødernes skole og talede saaledes, at en stor mængde baade Jøder og Hellener, trode;

2 men de vantro Jøder ophidsede hedningernes stad og satte ondt i dem mod brødrene.

3 De bleve da en god tid der og talede frit, dristende paa Herren, som bevidnede sit naadens Ord og lod tegn og undergjerninger ske ved deres hænder.

4 Men mængden i staden blev splidagtig, og nogle vare med Jøderne, andre med apostlene. -

5 Som der nu blev en storm baade af hedninger og Jøder med deres øverster til at forhaane og stene dem,

6 og de fik det at vide, flygtede de til stæderne i Lykaonien, Lystra og Derbe og det omliggende land,

7 og der forkyndte de evangeliet.

8 Der var en mand i Lystra, som maatte sidde ned, for han havde ingen magt i fødderne, men var halt fra moders liv af og havde aldrig gaaet.

9 Han hørte Paulos tale, og da han saae stivt paa ham og saae, han havde tro til at frelses,

10 sagde han med høj røst: Jeg siger dig i Herrens, Jesu Kristi, navn, staa ret op paa dine fødder! og han sprang op og gik omkring;

11 men da mængden saae, hvad Paulos havde gjort, opløftede de deres røst og sagde paa Lykaonisk: guderne har taget menneskelig skikkelse og ere stegne ned til os;

12 og de kaldte Barnabas Zeus og Paulos Hermes, fordi det var ham som første Ordet.

13 Men præsten for Zeus, som var udenfor deres stad, bragte tyre og krandse for indgangen og vilde ofre til dem tilligemed mængden.

14 Men da apostlene Barnabas og Paulos hørte det, sønderreve de deres klæder, sprang ind mellem folket, raabte

15 og sagde: I mænd, hvorfor gjør i dette? vi ere ogsaa mennesker af lige vilkaar med eder og forkynder eder det glade budskab, at i skulle vende om fra disse forfængelige guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet og alt, hvad der er i dem;

16 han, som i de forbigangne tider har ladet alle hedninger vandre deres egne veje;

17 skjøndt han ikke har ladet sig selv uden vidnesbyrd, idet han gjorde os godt og gav os tegn fra himlen og frugtbare tider, mættede os med føde og vore hjærter med glæde;

18 og skjøndt de sagde dette, kunde de næppe afholde mængden fra at ofre til dem.

19 Medens de opholdt sig her og lærte, kom der nogle Jøder dertil fra Antiokien og Ikonion, og de forførte mængden, og de stenede Paulos og slæbte ham udenfor staden, da de mente, han var død.

20 Men da disciplene stode om ham, rejste han sig og gik ind i staden; og næste dag drog han med Barnabas til Derbe.

31. Paulos og Barnabas vende tilbage fra Derbe til Lystra, Ikonion og Antiokien

21 Da de havde prædiket evangeliet i denne stad og gjort mange disciple, vendte de tilbage til Lystra, Ikonion og Antiokien.

22 De styrkede disciplenes sjæle, og paamindede dem om at blive faste i troen, og at vi gjennem mange trængsler maa indgaa i Guds rige.

23 Da de havde beskikket præster i hver menighed og holdt bøn med faste, anbefalede de dem den Herre, paa hvem de havde troet.

24 Saa droge de gjennem Pisidien og kom til Pamfylien;

25 og da de havde talet Ordet i Perge, drog de ned til Attalia;

26 derfra sejlede de til Antiokien, hvorfra de havde været anbefalede Guds naade til den gjerning, som de havde fuldkommet.

27 Men da de kom derhen og sammenkaldte menigheden, forkyndte de, hvor store ting Gud havde gjort mod dem, og at han havde aabnet troens dør for hedningerne.

28 Men de opholdt sig der en ikke kort tid hos disciplene.

Apostel-saga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28