Bibelen

Det nye testamente

II. Apostel-saga

Det 25de kapitel

52. Paulos for Felix. Han indskyder sig under kejseren

1 Festos tiltraadte altsaa statholderskabet, og 3 dage efter drog han fra Kæsarea op til Jerusalem;

2 men ypperstepræsten og de fornemste Jøder mødte for ham mod Paulos, og de bade ham

3 og begjærede som en naade mod ham, at han vilde føre ham til Jerusalem, da de lurede paa at ombringe ham paa vejen.

4 Festos svarede da, at Paulos bevogtedes i Kæsarea, men at han selv snart vilde drage derud.

5 De altsaa, som ere dygtige blandt eder, sagde han, kan drage ned med, og er der da noget lovløst ved denne mand, kan de anklage ham.

6 Men da han havde opholdt sig mere end 8 dage hos dem, drog han ned til Kæsarea, satte sig næste dag paa domstolen og befalede at føre Paulos frem.

7 Men da han kom frem, stillede de Jøder, som vare dragne ned fra Jerusalem, sig om ham og fremførte mange og svære sigtelser mod Paulos, som de ikke kunde bevise;

8 da han sagde i sit forsvar: Jeg har hverken syndet mod Jødernes lov eller mod templet, eller mod Kejseren.

9 Men da Festos vilde fortjene tak af Jøderne, tog han ordet og sagde til Paulos: Vil du drage op til Jerusalem og der dømmes af mig i denne sag?

10 Men Paulos sagde: Jeg staaer for Kejserens domstol, hvor jeg bør dømmes; jeg har ikke gjort Jøderne nogen uret, som du og meget godt veed;

11 thi dersom jeg har gjort uret, eller foretaget noget, som fortjener døden, undslaaer jeg mig ikke for at dø; men naar det er intet, som de anklage mig for, kan ingen af gunst opofre mig til dem. Jeg skyder mig ind under Kejseren.

12 Festos talede da med raadet og svarede: Du har skudt dig ind under Kejseren, du skal drage til Kejseren!

53. Kong Agrippa ønsker at høre Paulos

13 Da nogle dage vare forløbne, kom kong Agrippa og Berenike til Kæsarea, for at hilse paa Festos.

14 Men da han opholdt sig flere dage, forelagde Festos kongen Paulos' sag og sagde: En mand er efterladt fangen af Felix,

15 og da jeg var i Jerusalem, mødte ypperstepræsterne og Jødernes ældste angaaende ham, og forlangte dom over ham.

16 Jeg svarede dem, at det ikke er skik blandt romerne, af gunst at ofre noget menneske til undergang, førend den anklagede har klagerne for sig og faaer lejlighed til at forsvare sig mod beskyldningen.

17 De kom altsaa her sammen, og uden nogen udsættelse, sad jeg næste dag paa domstolen og lod manden føre frem.

18 Da anklagerne stode om ham, fremførte de ingen saadan beskyldning, som jeg havde ventet;

19 men de havde nogle tvistigheder om deres egen overtro, og om en vis Jesus, der er død, men som Paulos sagde, lever.

20 Da jeg var tvivlraadig om det slags undersøgelse, sagde jeg, om han vilde drage til Jerusalem og der faa dom i sagen.

21 Men da Paulos indskjød sagen for at bevogtes til Kejserens kjendelse, lod jeg ham bevogte, til jeg kan sende ham til Kejseren. -

22 Men Agrippa sagde til Festos: Jeg kunde selv ønske at høre den mand, Men han sagde: I morgen skal du faa ham at høre. -

23 Næste dag kom altsaa Agrippa og Berenike med megen pragt, de gik ind paa tilhørerpladsen, tilligemed baade høvedsmændene og de særdeles mænd, som vare i staden; Festos gav befaling, og Paulos blev ført frem;

24 og Festos sagde: Kong Agrippa og alle mænd, som ere nærværende hos os, i se ham, om hvem hele Jødernes mængde kom med besværing til mig, baade i Jerusalem og her, da de raabte paa, at han ikke længer burde leve;

25 men da jeg ikke fandt, at han havde gjort noget, som fortjente døden, og han og selv indskjød sig under Kejseren, besluttede jeg at sende ham;

26 men jeg har ikke noget sikkert at skrive til Herren om ham; derfor førte jeg ham frem for eder og mest for dig, kong Agrippa, forat jeg kan faa noget at skrive, naar forhøret er optaget;

27 thi det synes mig ufornuftigt, at sende en fange, og ikke ogsaa angive beskyldningerne mod ham.

Apostel-saga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28