Bibelen

Det nye testamente

II. Apostel-saga

Det 6te kapitel

13. De 7 fattigforsørgere vælges. Stefan anklages af raadet

1 Da disciplene formeredes i disse dage, blev der en knurren af hellenisterne mod hebræerne, fordi deres enker bleve oversete ved den daglige forplejning.

2 Saa kaldte de tolv disciplenes mængde sammen og sagde: Det sømmer os ikke at forlade Guds Ord for at tjene for borde;

3 udseer derfor, brødre, 7 mænd blandt eder, som har godt vidnesbyrd og ere fulde af den Helligaand og visdom, for at vi kan beskikke dem til denne forretning;

4 men vi ville blive stadige i bønnen og Ordets tjeneste.

5 Denne tale behagede hele mængden, og de udvalgte Stefan, en mand, som var fuld af tro og den Helligaand, Filip og Prokoros, Nikanor, Parmenas og Nikolaos, en jødeven fra Antiokien,

6 og dem fremstillede de for apostlene, og under bøn lagde de hænder paa dem. -

7 Guds Ord havde fremgang, og disciplenes tal forøgedes meget i Jerusalem, og en stor del præster bøjede sig under troen.

8 Men Stefan, fuld af tro og kraft, gjorde store undergjerninger og tegn blandt folket.

9 Saa rejste der sig nogle af den skole, som kaldes de frigivnes, og af kyrenæernes og Alexandrinernes, og af dem fra kilikien og asien;

10 men de kunde ikke staa mod den visdom og den Aand, hvoraf han talede.

11 De beskikkede da hemmelig mænd, som sagde: Vi har hørt ham tale bespottelige ord mod Mose og mod Gud;

12 og de oprørte folket og de ældste og boglærde, og de faldt over ham, rev ham bort og førte ham for raadet;

13 og de fremstillede falske vidner, som sagde: Dette menneske lader ikke af at tale bespottelige ord mod dette hellige sted og loven;

14 thi vi have hørt ham sige, at denne Jesus af Nazaret vil nedbryde dette sted og forandre de skikke, som Mose har overgivet os;

15 og alle, som sad i raadet, saae stivt paa ham, og de saae hans ansigt som en engels ansigt.

Apostel-saga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28