Bibelen

Det nye testamente

III Paulos' breve til enkelte menigheder

1. Brevet til Romerne

Det 10de kapitel

16. Jøderne forkynde retfærdighed af troen, som af naade er bleven dem tilbudt

1 Brødre, mit hjærtes ønske og bøn til Gud er for Israel til frelse,

2 thi jeg giver dem det vidnesbyrd, at de have nidkjærhed for Gud, men ikke med forstand;

3 thi da de ikke kjende Guds retfærdighed og søge at opstille en egen retfærdighed, underkaste de sig ikke Guds retfærdighed;

4 thi lovens formaal er Kristus, til retfærdighed for hver, som troer,

5 thi Mose beskriver den retfærdighed, som er af loven: At det menneske, som gjør dette, skal leve derved;

6 men den retfærdighed, som er af tro, siger saaledes: Du maa ikke sige i dit hjærte: Hvem vil fare op til himlen? nemlig for at hente Kristus ned;

7 eller: HVem vil fare ned i afgrunden? nemlig for at hente Kristus op fra døde.

8 Men hvad siger den: Ordet er dig nær i din mund og i dit hjærte! Det er troens Ord, vi prædike;

9 thi naar du bekjender Herren Jesus med din mund og troer i dit hjærte, at Gud oprejste ham fra døde, vil du blive frelst;

10 thi med hjærtet troer man til retfærdighed, men bekjender med munden til salighed!

11 thi skriften siger, at hver, som troer paa ham, skal ikke beskjæmmes;

12 thi der er ikke forskjel paa Jøde og Hellener; den samme er nemlig Herre over alle, og han er rig mod alle, som paakalde ham;

13 thi hver, som paakalder Herrens navn, vil blive frelst!

14 Hvorledes skulle de da paakalde ham, paa hvem de ikke have troet? men hvorledes skulle de tro paa ham, om hvem de ikke have hørt? men hvorledes skulle de høre, naar ingen prædiker?

15 men hvorledes skulle de prædike, naar de ikke blive udsendte? som skrevet er: Hvor dejlige ere deres fødder, som forkynde evangeliet om fred, forkynde det gode budskab!

10 Men ikke alle hørte efter det glade budskab; thi Jesaja siger: Herre, hvem troede, hvad vi har hørt?

17 Altsaa er troen af hørelse, men hørelsen ved Guds Ord!

18 Men jeg siger: Har de ikke hørt? Jo vel er deres røst kommet ud over hele jorden og deres ord til jorderigs grændser.

19 Men jeg siger: Har Israel ikke vidst det? Først siger Mose: Jeg vil gjøre eder nidkjære mod et ufolk, vække eder til harme mod et uforstandigt folk.

20 Men Jesaja drister paa og siger: Jeg er funden af dem, som ikke søgte mig, bleven aabenbaret for dem, som ikke spurgte efter mig;

21 men til Israel siger han: Jeg udstrakte den hele dag mine hænder til et vantro og gjenstridigt folk.

Paulus' Brev til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16