Bibelen

Det nye testamente

III Paulos' breve til enkelte menigheder

1. Brevet til Romerne

Det 15de kapitel

23. Om de troendes indbyrdes omgang

1 Vi, som ere stærke, bør da bære de svages skrøbeligheder, og ikke være os selv til behag;

2 hver af eder være næsten til behag i hvad godt er til opbyggelse!

3 thi Kristus var ikke heller sig til behag, men, som skrevet er: Dine forhaaneres forhaanelser ere faldne paa mig;

4 thi hvad der er skrevet tilforn, er skrevet forud til vor lærdom, for at vi kunne have haab ved taalmodighed og skrifternes trøst.

5 Men taalmodighedens og trøstens Gud give eder indbyrdes ens tankegang efter Kristus Jesus;

6 forat i samdrægtig med een mund kunne prise Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader.

7 Antager eder derfor hverandre, ligesom og Kristus antog sig eder til Guds ære.

8 Men jeg siger, at Kristus Jesus er bleven omskjærelsens tjener for Guds sanddruheds skyld forat bekræfte forjættelserne til fædrene;

9 for at hedningerne skulle prise Gud for hans barmhjertigheds skyld, som skrevet er: Derfor vil jeg bekjende dig blandt hedninger, o Herre, og lovsynge dit navn!

10 og atter siges der: Fryder eder i hedninger med hans folk;

11 og atter: Lover Herren, alle hedninger, priser ham alle folkefærd!

12 og atter siger Jesaja: Der skal være rodskud af Jessau og den, som opstaaer til at herske over hedninger; paa ham skulle hedninger haabe! -

13 Men haabets Gud fylde eder med al glæde og fred, idet i tro, saa at i kunne vorde rige i haabet i den Helligaands kraft!

24. Paulos har formanet menigheden efter sit apostelembede. Han vil besøge den,

14 Men jeg er og selv, mine brødre, vis paa om eder, at i og selv ere fulde af godlidenhed, opfyldte af al kundskab, istand til ogsaa at paaminde andre;

15 men jeg skrev tildels noget dristigere til eder, mine brødre, da jeg vilde paaminde eder ved den naade, som er given mig af Gud,

16 at jeg skulde være Jesu Kristi tjener for hedningerne, til at betjene Guds evangelium, forat hedningernes offer maatte blive vel antaget, helliget i den Helligaand;

17 jeg har altsaa ros i Kristus Jesus, hvad Gud angaar;

18 thi jeg vil ikke vove at tale noget om, hvad Kristus ikke har virket ved mig til hedningers lydighed, baade i ord og gjerning,

19 i tegns og underes kraft, i Guds Aands kraft, saa at jeg fra Jerusalem og omegn tilfulde har forkyndt Kristi evangelium lige til Illyrien;

20 dog saaledes, at jeg havde forkjærlighed for at forkynde evangeliet, hvor Kristus ikke var nævnt, for at jeg ikke skulle bygge paa fremmed grundvold;

21 men som der er skrevet: De, for hvem intet er forkyndt om ham, skulle se, og de, som ikke have hørt, forstaa!

22 Derfor er jeg ogsaa mange gange bleven forhindret fra at komme til eder.

23 Men da jeg er nu ikke længer har blivende sted i disse egne og i mange aar har længtes efter at komme til eder,

24 vil jeg, naar jeg rejser til Spanien, komme til eder; thi jeg haaber, at jeg paa gjennemrejsen skal se eder og blive fulgt paa vej af eder derhen, naar jeg først for en del er bleven tilfredsstillet hos eder.

25 Men nu rejser ejg til Jerusalem for at tjene de hellige;

26 thi Makedonien og Akaja har besluttet at gjøre sammenskud til de fattige blandt de hellige i Jerusalem.

27 De tog nemlig den beslutning, og de ere deres skyldnere; thi naar hedningerne have faaet del i deres aandelige gaver, skylde de ogsaa at tjene dem i det timelige.

28 Naar jeg da har fuldbragt dette og forsikret dem denne frugt, vil jeg drage gjennem eder til spanien.

29 Men jeg veed, at naar jeg kommer til eder, kommer jeg med Kristi evangeliums fulde velsignelse. -

30 Men jeg formaner eder, brødre ved vor Herre Jesus Kristus og ved Aandens kjærlighed, at i vilde stride med mig i bønnerne til Gud for mig,

31 at jeg maa fries fra de vantro i Judæa, og at mit ærinde til Jerusalem maa blive vel modtaget af de hellige,

32 forat jeg med glæde kan komme til eder efter Guds villie og hvile mig med eder.

33 Men fredens Gud være med eder alle! Amen!

Paulus' Brev til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16