Bibelen

Det nye testamente

III Paulos' breve til enkelte menigheder

1. Brevet til Romerne

Det 16de kapitel

25. Hilsener og advarsler

1 Jeg anbefaler eder vor søster Føbe, som er en tjenerinde ved menigheden i Kenkrea,

2 at i antage eder hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og at i hjælpe hende til rette i hvad hun maatte behøve eder; thi hun har været mange, ogsaa mig selv behjælpelig.

3 Hilser Priskilla og Akylas, mine medarbejdere i Kristus Jesus, -

4 som har vovet deres hals for mit liv, hvem ikke alene jeg takker, men og alle menigheder blandt hedningerne -

5 og menigheden i deres hus. Hilser min kjære Epænetos, som er Akajas førstegrøde til Kristus;

6 hilser Maria, som har haft megen besværlighed for os;

7 hilser Andronikos og Junias, mine Frænder og Medfanger, som ere ansete blandt Apostlene og har været i Kristus før jeg;

8 hilser Amplias, min elskelige i Herren;

9 hilser vor medarbejder i Herren, Urbanos, og min kjære Stakys;

10 hilser Apelles, den prøvede i Kristus; hilser dem af Aristobulos' hus!

11 hilser min frænde Herodion; hilser dem af Narkissos' hus, som ere i Herren!

12 hilser Tryfæna og Tryfosa, som have arbejdet i Herren; hilser den kjære Persis, som har arbejdet meget i Herren,

13 hilser den udvalgte i Herren, Rufos, og hans og min moder;

14 hilser Asynkritos, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes og brødrene hos dem;

15 hilser Filologos og Julias, Nereas og hans søster og Olympa og alle hellige hos dem.

16 Hilser hverandre med helligt kys. Kristi menigheder hilse eder!

17 Men jeg formaner eder, brødre, at i har øje med dem, som volde splid og forargelser mod den lærdom, i have lært, og veder eder fra dem!

18 thi saadanne tjene ikke vor Herre Jesus Kristus men deres egen bug, og ved søde ord og smukke talemaader forføre de de enfoldiges hjærter.

19 Eders lydighed er nemlig alle bekjendt; jeg glæder mig derfor over det, som er hos eder; men jeg ønsker vel, at i maa være vise til det gode, men enfoldige til det onde.

20 Men fredens Gud vil om en liden stund knuse satan under eders fødder. - Vor Herres Jesu Kristi naade være med eder.

21 Min medarbejder Timoteos, og mine frænder, Lukios og Jason og Sosipatros hilse eder;

22 jeg Tertios, som har nedskrevet brevet, hilser eder i Herren;

23 Gajos, min og hele menighedens vært, hilse eder; Stads-kæmneren Erastos og broderen Kvartos hilser eder.

24 Vor Herres Jesu Kristi naade være med eder alle! Amen. -

25 Men ham, som er mægtig til at styrke eder efter mit evangelium og forkyndelse af Jesus Kristus, efter aabenbaringen af hemmeligheden, som var dulgt fra evige tider,

26 men blev nu aabenbaret, og ved de profetiske skrifter efter den evige Guds befaling blev kundgjort for alle hedningerne til lydighed under tro,

27 ham, den ene vise gud, være ære ved Jesus Kristus i al evighed! Amen.

Paulus' Brev til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16