Bibelen

Det nye testamente

III Paulos' breve til enkelte menigheder

1. Brevet til Romerne

Det 5de kapitel

8. De retfærdiggjortes forhold til Gud

1 Altsaa have vi, retfærdiggjorte af troen, fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

2 ved hvem vi ogsaa have faaet adgang, ved troen, til den naade, hvori vi staa,

3 og rose os af Guds herligheds haab, og ikke det alene, men vi rose os ogsaa i trængslerne,

4 da vi vide, at trængsel virker taalmodighed, men taalmod erfaring, men erfaring haab,

5 men haab beskjæmmer ikke; for Guds kjærlighed udstrømmer i vore hjerter ved den Helligaand, som er given os.

6 Thi da vi endnu vare svage, døde Kristus efter tiden for de ugudelige.

7 Næppe døer nogen for en retfærdig, ja for den gode vovede maaske en at dø,

8 men Gud beviser sin kjærlighed til os, at Kristus døde for os, da vi endnu vare syndere;

9 meget mere skulle vi altsaa, nu retfærdiggjorte i hans blod, frelses ved ham fra vreden;

10 thi naar vi, som vare fjender, bleve forligte med Gud ved hans Søns død, skulle vi ikke meget mere, forligte med ham, blive frelste i hans liv!

11 Men ikke alene det, men vi rose os ogsaa i Gud ved vor Herre Jesus kristus, ved hvem vi nu have faaet forligelsen.

9. Adam og Kristus

12 Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved eet menneske, og døden ved synden, og døden trængte igjennem til alle mennesker, idet de alle syndede: -

13 thi synd var i verden indtil loven, men synd tilregnes ikke, naar der ikke er lov;

14 men døden herskede fra Adam til Mose ogsaa over dem, som ikke syndede i lighed med Adams overtrædelse, og han er et forbillede paa ham, som skulde komme.

15 Men naadegaven var ikke som faldet; thi naar de mange døde ved den enes fald, da har Guds naade og gave meget mere været rig til de mange i det ene menneskes, Jesu Kristi, naade;

16 og det er ikke med gaven som med den ene, der syndede; thi dommen var fra een til fordømmelse, men naadegaven til retfærdiggjørelse af mange fald;

17 thi naar døden herskede ved den enes fald ved den ene, da skulle meget mere de, som modtage rigdommen af naaden og retfærdiggjørelsens gave, herske i liv ved den ene, Jesus Kristus; -

18 ligesom det altsaa ved eens fald kom til alle mennesker til fordømmelse, saaledes vil det og komme ved eens retvished til alle mennesker til livs retfærdiggjørelse;

19 thi ligesom de mange ere blevne syndere ved det ene menneskes ulydighed, saaledes skulle og de mange blive retfærdige ved den enes lydighed.

20 Men loven traadte til, for at faldet des fuldere skulde kjendes; men hvor synden kjendtes fuldere, blev naaden rigere;

21 saa at ligesom synden herskede i døden, saaledes vil og naaden herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre.

Paulus' Brev til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16