Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 16de kapitel

26. Formaning til at samle en hjælp til de hellige. Paulos lover at komme til Korint.

1 Hvad indsamlingen til de hellige angaaer, da gjøre i og saaledes, som jeg har ordnet det for menighederne i Galatien.

2 Hver af eder henlægge noget for sig selv paa den første dag i ugen og samle, som han har velsignelse til, forat der da ikke skal ske en indsamling, naar jeg kommer;

3 men ved min nærværelse vil jeg sende dem, i betro dertil, med breve forat bringe eders gave til Jerusalem;

4 men er det værd, at ogsaa jeg rejser, kan de rejse med mig. -

5 Men jeg vil komme til eder, naar jeg er dragen gjennem Makedonien; thi jeg rejser gennem Makedonien;

6 og jeg vil maaske blive eller endog overvinter hos eder, forat i kunne følge mig paa vej, hvor jeg saa rejser hen;

7 nu vil jeg nemlig ikke se eder paa en gjennemrejse, men jeg haaber at blive nogen tid hos eder, om Herren tillader det.

8 I Efesos bliver jeg til pintse;

9 thi en stor og stærk dør er mig aabnet, og modstanderne ere mange.

27. Paulos melder om Timoteos, Apollos og Stefanas

10 Skulle Temoteos komme til eder, seer da til, at han kan blive hos eder uden frygt; thi han gjør Herrens gjerning ligesom og jeg;

11 derfor maa ingen foragte ham, men følge ham paa vej i fred, at han kan komme til mig; jeg venter ham nemlig med brødrene.

12 Angaaende broder Apollos, da har jeg meget formanet ham til, at han skulde komme til eder med brødrene; men det var slet ikke hans villie at komme nu, men han vil komme, naar han faaer lejlighed. -

13 Vaager, staaer faste i troen, værer mænd, værer stærke!

14 alt ske hos eder i kjærlighed! -

15 Men jeg beder eder, brødre! I kjende Stefanas' hus, at det er Akajas førstegrøde, og de har indrettet sig til de helliges tjeneste;

16 at ogsaa i underkaste eder saadanne og enhver, som hjælper med og arbejder;

17 men jeg glæder mig ved Stefanas', Fortunats og Akaikos' nærværelse; thi de har erstattet savnet af eder;

18 de har nemlig vederkvæget min og eders aand; anerkjender derfor saadanne!

28. Hilsener

19 Menighederne i Asia hilse eder; Akylas og Priskilla med menigheden i deres hus hilse eder flittig i Herren;

20 alle brødrene hilse eder! Hilser hverandre med helligt kys.

21 Hilsen med min, Paulos', haand.

22 Hvis nogen ikke elsker Herren Jesus Kristus, han være bansat! Herren kommer!

23 Herrens, Jesu Kristi, naade være med eder!

24 min kjærlighed med eder alle i Kristus Jesus! Amen.

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9