Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 3dje kapitel

4. Kristus som grundvold

1 Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som aandelige, men som til kjødelige, som til spæde i Kristus;

2 jeg gav eder en drik mælk og ikke haard kost, thi i kunde det ikke, ja i kan det ikke engang endnu;

3 thi i ere endnu kjødelige, thi da der er nid og kiv og tvedragt blandt eder, ere i saa ikke kjødelige og vandre efter menneskelig vis?

4 naar nemlig een siger: Jeg hører til Paulos, og en anden: Jeg til Apollos! er i saa ikke kjødelige?

5 Hvem er da Paulos og hvem er Apollos, uden tjenere, ved hvem i bleve troende, og som Herren gav hver?

6 jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væxt;

7 derfor er hverken den, som planter, noget, eller den, som vander, men Gud, som giver væxt;

8 men den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen løn af sit eget arbejde;

9 thi vi ere Guds medarbejdere; Guds ager, Guds bygning ere i. -

10 Efter den Guds naade, som er given mig, har jeg som viis bygmester lagt grund, men en anden bygger derpaa; men hver se til, hvorledes han bygger!

11 thi ingen kan lægge anden grund end den, som er lagt, og det er Jesus Kristus.

12 Men dersom nogen paa denne grund bygger op med guld, sølv, ædelstene, træ, hø, halm,

13 da vil enhvers gjerning blive aabenbar, thi dagen vil klare det, for i ild skal det aabenbares, og ilden skal prøve enhvers gjerning, hvordan den er;

14 om nogens gjerning, som han byggede derpaa, bliver staaende, vil han faa løn;

15 om nogens gjerning bliver nedbrændt, vil han lide skade, men selv skal han blive frelst, dog som gjennem ild.

5. Formaninger

16 Vide i ikke, at i ere Guds tempel, og Guds Aand boer i eder?

17 Dersom nogen fordærver Guds tempel, vil Gud fordærve ham, thi Guds tempel, som i ere, er helligt.

18 Ingen bedrage sig selv; hvis nogen synes at være viis blandt eder i denne verden, han blive en daare, forat han kan blive viis;

19 thi denne verdens visdom er daarskab for Gud, thi der er skrevet: Han fanger de vise i deres trædskhed;

20 og atter: Herren kjender de vises tanker, at de ere forfængelige;

21 saa ingen maa rose sig blandt mennesker; thi alt er eders;

22 enten det er Paulos eller Apollos eller Kefas eller verden eller liv eller død eller det nærværende eller tilkommende: alt er eders;

23 men i ere Kristi, men Kristus er Guds!

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9