Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 6te kapitel

9. Om afgjørelse af de helliges trætter

1 Drister nogen af eder paa, naar han har sag med en anden, at søge dom hos de uretfærdige og ikke hos de hellige?

2 Veed i ikke, at de hellige skal dømme verden? og naar verden dømmes ved eder, ere i da uværdige til de mindste sager?

3 Veed i ikke, at vi skal dømme engle? hvormeget mere det timelige?

4 Naar i altsaa har sager om det timelige, saa sætte i dem til dommere, som ere foragtede i menigheden!

5 Jeg siger det til skam for eder. Er der saaledes een viis blandt eder, end ikke een, som kunde dømme sine brødre imellem?

6 men broder gaaer i rette med broder og det hos vantro!

7 I det hele er det jo allerede et tab for eder, at i har sager med hverandre; hvorfor lide i ikke hellere uret? hvorfor lade i eder ikke hellere bedrage?

8 men i gjøre uret, i bedrage, og det brødre!

9 Eller veed i ikke, at uretfærdige skulle ikke lodtage i Guds rige? Farer ikke vild! hverken mandshorer eller afgydsdyrkere eller horkarle eller kvindagtige eller mandsbeliggere

10 eller tyve eller begjærlige eller drukkenbolte eller bagtalere eller røvere skulle lodtage i Guds rige!

11 og saadanne vare nogle af eder, ja i ere aftvættede, ja i ere helligede, ja i ere retfærdiggjorte i Herren Jesu navn og i vor Guds Aand.

10. Formaning mod skjørlevnet

12 Alt er mig tilladt, men ikke alt er nyttigt; alt er mig tilladt, men jeg vil ikke lade mig beherske af noget.

13 Maden er for bugen og bugen for maden; men Gud vil tilintetgjøre baade denne og hin; men legemet er ikke til for hor men for Herren, og Herren for legemet;

14 men Gud oprejste baade Herren, og han vil oprejse os ved sin kraft.

15 Veed i ikke, at eders legemer ere Kristi lemmer? Skal jeg da tage Kristi lemmer og gjøre til horens lemmer? Det være langt fra!

16 Veed i ikke, at den, som sammensmelter med horen, er eet legeme? thi de to, siges der, skal blive til eet kjød;

17 men den, som sammensmelter med Herren, er een Aand. -

18 Skyer hor! Hver synd, som mennesket gjør, er udenfor legemet; men den, som bedriver hor, synder mod sit eget legeme.

19 Eller veed i ikke, at eders legeme er tempel for den Helligaand i eder, ham, som i have fra Gud, og i ere ikke eders egne;

20 thi i ere kjøbte dyrt. Ærer da Gud i eders legeme og i eders Aand, som høre Gud til.

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9