Bibelen

Det nye testamente

2. Første Brev til Korintierne

Det 9de kapitel

15. Paulos vil være alt for alle

1 Er jeg ikke apostel? er jeg ikke fri har jeg ikke seet vor Herre, Jesus Kristus? ere i ikke min gjerning i Herren?

2 Er jeg ikke apostel for andre, for eder er jeg det dog, thi i ere selv besegling paa mit apostelembede i Herren;

3 det er mit forsvar mod dem, som dømme over mig.

4 Har vi ikke ret til at spise og drikke?

5 har vi ikke ret til at føre en hustru, som er en søster, med, ligesom og de øvrige apostle og som Herrens brødre og Kefas?

6 eller har jeg alene og Barnabas ikke ret til at lade være at arbejde?

7 Hvem tjener nogensinde i krig paa egen sold? hvem planter en vingaard og spiser ikke af dens frugt? hvem føder en hjord og spiser ikke af hjordens mælk?

8 Siger jeg dette af hensyn til mennesker, eller siger loven det ikke ogsaa?

9 Der er nemlig skrevet i Mose-loven: Du maa ikke binde munden til paa oxen, naar den tærsker. Er det oxerne Gud bekymrer sig for?

10 eller siger han det overhoved for vor skyld? thi for vor skyld er der skrevet, at den, som pløjer, maa pløje i haab, og den, som tærsker i haabet, faa del i, hvad han haabede.

11 Dersom vi saaede eder det aandelige, er det da stort, om vi høstede eders timelige?

12 Dersom andre havde del i saadan ret over eder, skulde vi da ikke meget mere? men vi har ikke brugt denne ret, men vi taale alt, forat vi ikke skulde gjøre Kristi evangelium nogen hindring.

13 Vide i ikke, at de, som tjene ved helligdommen, spise af det hellige, og de, som vare paa alteret, dele med alteret?

14 saaledes har og Herren forordnet dem, som forkynde evangeliet, at leve af evangeliet.

15 Men jeg har intet benyttet af dette; og jeg skriver det ikke, forat det skulde ske saaledes med mig; thi jeg vilde hellere dø, end at nogen skulde gjøre min ros til intet;

16 thi naar jeg prædiker evangeliet, er det mig ingen ros, thi der paaligger mig en nødvendighed; og ve mig, om jeg ikke prædikede!

17 gjør jeg det da frivillig, har jeg løn, gjør jeg det uvillig, er en husholdning mig betroet.

18 Hvad er da min løn? at jeg, i det jeg forkynder evangeliet, kan fremsætte Kristi evangelium uden bekostning, for ikke at misbruge min ret ved evangeliet. -

19 Thi skjøndt jeg er fri for alle, har jeg dog gjort mig selv til alles tjener, forat jeg kunde vinde flere;

20 og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, forat jeg kunde vinde Jøder, dem under loven som den, der var under loven, forat jeg kunne vinde dem under loven;

21 dem uden loven som den, der var uden loven, skjøndt jeg er ikke uden loven for Gud, men lovlig for Kristus, forat jeg kunde vinde dem, som ere uden loven;

22 jeg blev de skrøbelige som en skrøbelig, forat jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg blev alt for alle, forat jeg fremfor alt kunne frelse nogle;

23 men dette gjør jeg for evangeliet, forat jeg kan blive meddelagtig deri.

16. Formaning til kamp og afholdenhed

24 Vide i ikke, at de, som løbe paa banen, løbe vel alle, men een tager sejerskrandsen? løber saaledes, at i kan tage den!

25 Men enhver, som kjæmper, er afholdende i alt; hine altsaa vel forat faa en visnende krands, men vi en uvisnelig.

26 Derfor løber jeg altsaa ikke som paa det uvisse, jeg fægter saaledes som den, der ikke slaaer i luften; men jeg spæger mit legeme og aver det, forat jeg, som prædiker for andre, ikke selv skal blive forskudt.

Paulus' første Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9