Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 12te kapitel

20. Paulos taler om sine aabenbarelser og kraftige gjerninger

1 At rose mig er mig sandelig ikke nyttigt; jeg kommer nemlig til syner og aabenbarelser af Herren.

2 Jeg kjender et menneske i Kristus, som for 14 aar siden - om han var i legemet, veed jeg ikke, eller udenfor legemet, veed jeg ikke, Gud veed det - blev henrykt til tredje himmel;

3 og jeg kender et saadant menneske - om han var i legemet, ved jeg ikke, eller udenfor legemet, veed jeg ikke, Gud veed det -

4 at han blev henrykt til paradiset og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tilladt at tale.

5 At saadant vil jeg rose mig, men ikke rose mig af mig selv uden af mine skrøbeligheder.

6 Vilde jeg nemlig rose mig, blev jeg ikke en daare, thi jeg vilde sige sandhed; men jeg undgaaer det, forat ikke nogen skal tænke højere om mig end det, han seer, jeg er, eller det, han hører af mig;

7 og forat jeg ikke skal hovmode mig af de høje aabenbarelser, er der givet mig en braad i kjødet, en satans engel, at han kan slaa mig paa munden, forat jeg ikke skal hovmode mig;

8 og jeg bad Herren 3 gange om denne, at han maatte lade af fra mig;

9 men han sagde til mig: Min naade er dig nok, thi min kraft fuldkommes i skrøbelighed! Derfor vil jeg allerhelst rose mig af mine skrøbeligheder, at Kristi kraft kan bo hos mig;

10 derfor er jeg vel tilfreds i skrøbeligheder, under haan, i nød, under forfølgelser, i ængstelser for Kristi skyld; thi naar jeg er skrøbelig, da er jeg stærk. -

11 Jeg er bleven en daare ved at rose mig; i har nødt mig dertil; thi jeg burde nemlig anbefales af eder, da jeg ikke staaer tilbage for de store apostle, skjøndt jeg endog er intet.

12 Apostel-tegn bleve jo gjorte blandt eder i taalmodighed ved tegn og undere og kraftige gjerninger.

13 Thi hvad er det, hvori i vare ringere end de øvrige menigheder, uden at jeg ikke selv var eder til besvær? Tilgiver mig denne uret!

14 Se, det er tredje gang, jeg er rede til at komme til eder, og jeg vil ikke besvære eder, thi jeg søger ikke, hvad eders er, men eder, thi børnene skal ikke samle skatte til forældrene, men forældrene til børnene;

15 men jeg vil helst opofre, ja opofres for eders sjæle, om endog jeg, som elsker eder saa højt, skulde elskes mindre.

16 Men lad være, at jeg ikke har besværet eder, men jeg var snild og tog eder med list?

17 Har jeg da bedraget eder ved nogen af dem, jeg sendte til eder?

18 Jeg opmuntrede Titos og sendte broderen med ham; har Titos vel bedraget eder? har vi ikke vandret i samme Aand, i samme spor? -

19 Mene i atter, at vi forsvarer os for eder? Vi tale i Kristus for Guds aasyn, men alt dette, kjære, til eders opbyggelse.

20 Jeg frygter nemlig for, at jeg, naar jeg kommer, ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg ikke skal findes af eder saadan, som i ønske; at der skal være trætter, nid, vrede, kiv, bagtalelse, øretuderi, opblæsthed, splidagtighed,

21 at min Gud skal ydmyge mig for eder, naar jeg kommer igjen, og jeg have sorg af mange blandt dem, som syndede før og ikke har omvendt sig fra deres urenhed og hor og uterlighed, som de bedrev.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13