Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 3dje kapitel

5. Paulos er Aandens, ikke bogstavens tjener

1 Begynde vi atter at anbefale os selv? eller behøve vi, som nogle, anbefalingsbreve til eder eller fra eder?

2 I ere vort brev, indskrevet i vore hjærter, hvilket og læses af alle mennesker;

3 da i aabenbart sees at være Kristi brev, besørget af os, skrevet ikke med blæk, men med den levende Guds Aand, ikke paa stentavler, men paa hjærtets kjødtavler. -

4 Men vi have saadan tillid til Gud ved Kristus,

5 ikke at vi ere dygtige af os selv til at udtænke noget, som af os selv; men vor dygtighed er af Gud,

6 som og gjorde os dygtige til at være den nye pagts tjenere, ikke bogstavs men Aands; thi bogstaven slaaer ihjel, men AAnden gjør levende. -

7 Men dersom dødstjenesten, som i bogstaver blev indgraven i stene, skete i herlighed, saa at Israels børn ikke kunde beskue Moses ansigt formedelst hans ansigts forgjængelige glands,

8 hvorledes skulde da Aandens tjeneste ikke meget mere være i herlighed?

9 Thi dersom fordømmelsens tjeneste var en herlighed, da maa retfærdiggjørelsens tjeneste meget mere være rig på herlighed.

10 Ja, det, som havde herlighed i dette stykke, var formedelst den udmærkede herlighed ikke forherliget;

11 thi naar det, som skal afskaffes, var ved herlighed, da skal det, som bliver, meget mere være i herlighed.

6. Dækket over den gamle pagts bøger

12 Da vi altsaa have saadant haab, bruge vi stor frimodighed,

13 og ikke som Mose, der lagde et dække over sit ansigt, at Israels børn ikke skulde beskue det, indtil det, som skulde afskaffes, fik ende.

14 Men deres sind er forhærdet; thi indtil denne dag bliver det samme dække uafdraget under læsningen af den gamle pagt, fordi det afskaffes i Kristus;

15 ja indtil denne dag ligger der et dække over deres hjærte, naar Mose læses;

16 men naar det omvender sig til Herren, borttages dækket.

17 Men Herren er Aanden; men hvor Herrens Aand er, der er frihed.

18 Men vi alle, som med ubedækket ansigt se Herrens herlighed som i et spejl, blive forvandlede efter det samme billede fra herlighed til herlighed, eftersom det er af Aandens Herre.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13