Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 4de kapitel

7. Om Paulos' prædiken, trængsel og frimodighed

1 Da vi derfor have denne tjeneste efter den barmhjærtighed, os er vederfaren, blive vi ikke trætte;

2 men vi har afsagt det skammelige skjulte væsen; vi omgaaes ikke i trædskhed, forfalske ikke heller Guds Ord, men ved sandhedens aabenbarelse anbefale vi os til hver menneskesamvittighed for Guds aasyn;

3 men er da end vort evangelium skjult, er det skjult for dem, som fortabes,

4 i hvem denne verdens Gud har forblindet de vantros sind, saa oplysningen ikke skinner for dem fra evangeliet om Kristi herlighed, som er den usynlige Guds billede.

5 Thi vi prædike ikke os selv, men Herren Kristus Jesus, men os selv at være eders tjenere ved Jesus;

6 fordi Gud, som sagde, at lys skulde skinne frem af mørke, har ladet det skinne i vore hjærter til at oplyse kundskaben om Guds herlighed i Jesu Kristi aasyn. -

7 Men denne skat have vi i lerkar, saa den overvættes kraft er Guds, og ikke af os;

8 vi, som trænges paa alle maader, men ikke ere ængstelige, tvivlende, men ikke fortvivlende;

9 forfulgte, men ikke forladte; nedslagne, men ikke fortabte;

10 ombærende altid Herrens Jesu dødelse i legemet, forat ogsaa Jesu liv kan aabenbares i vort legeme;

11 thi skjøndt vi leve, overgives vi stedse til døden for Jesu skyld, at og Jesu liv maa aabenbares i vort dødelige kjød;

12 saa at døden virker kraftig i os, men livet i eder. -

13 Men da vi have samme troens Aand, eftersom skrevet er: Jeg troede, derfor talede jeg! saa tro ogsaa vi, derfor tale vi ogsaa,

14 da vi vide, at han, som oprejste Herren Jesus, vil ogsaa oprejse os ved Jesus og fremstille os med eder.

15 Det skeer nemlig altsammen for eders skyld, forat den overvættes naade ved manges taksigelse kan blive overflødig til Guds ære.

16 Derfor blive vi ikke trætte, men naar ogsaa vort udvortes menneske fordærves, fornyes dog det indvortes dag for dag;

17 thi vor trængsel, som er øjeblikkelig og let, skaffer os en over al maade stor, evig vægt af herlighed;

18 idet vi ikke tage hensyn til det synlige, men til det usynlige; det synlige er nemlig timeligt, men det usynlige evigt.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13