Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 5te kapitel

8. Den tilkommende herlighed

1 Vi vide nemlig, at naar vort jordiske hyttebo nedbrydes, have vi en bolig af Gud, et hus, bygt uden hænder, evigt i himlene;

2 thi ogsaa i dette sukke vi, længselsfulde efter at overklædes med vor bolig af himlen;

3 om vi ellers og maa findes iklædte, ikke nøgne.

4 Thi saalænnge vi ere i denne hytte, sukke vi, besværede, fordi vi ikke ville afklædes, men overklædes, forat det dødelige kunde opsluges af livet;

5 men han, som beredte os just til dette, er Gud, som ogsaa gav os Aandens pant.

6 Derfor ere vi altid frimodige, skjøndt vi endog vide, at saalænge vi ere tilhuse i legemet, ere vi borte fra Herren;

7 thi vi vandre ved tro, ikke ved beskuelse;

8 men vi ere frimodige og synes bedre om at vandre bort fra legemet og være hjemme hos Herren.

9 Derfor beflitte vi os ogsaa paa at være ham velbehagelige, hvad enten vi ere hjemme eller ude.

10 Thi vi maa alle aabenbares for Kristi domstol, forat enhver kan faa efter det, som er legemets, i forhold til, hvad han har gjort, enten godt eller ondt.

11 Da vi altsaa kjende Herrens frygt, søge vi at vinde mennesker, men for Gud ere vi aabenbare; men jeg haaber, at vi ogsaa ere aabenbare i eders samvittighed.

9. Kristi kjærlighed

12 Vi anbefale os ikke atter selv for eder; men vi give eder lejlighed til at rose eder af os, forat i kunne have noget til dem, som rose sig af det udvortes, ikke af hjærtet;

13 hvad enten vi nemlig ikke holde maade, da er det for Guds skyld, eller vi holde maade, da er det for eders skyld.

14 Thi Kristi kjærlighed tvinger os,

15 idet vi dømme saaledes, at naar een er død for alle, ere de altsaa alle døde; og han døde for alle, forat de, som leve, skulle ikke fremdeles leve sig selv, men ham, som er død og opstanden for dem;

16 saa at vi fra nu af ikke anse nogen efter kjødet; men om vi endog have kjendt Kristus efter kjødet, kjende vi ham dog ikke mere saaledes;

17 saa dersom nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbigangent, se, alt er blevet nyt.

18 Men alt dette er af Gud, som forligte os med sig selv ved Jesus Kristus og gav os forligelsens tjeneste;

19 eftersom Gud i Kristus forligte verden med sig selv, idet han ikke tilregnede dem deres overtrædelser, og oprettede forligelsens Ord iblandt os.

20 Derfor ere vi sendebud i Kristi sted, som om Gud formanede ved os; vi bede i Kristi sted: lader eder forlige med Gud!

21 thi han har gjort ham, som ikke vidste af synd, til synder for os, forat vi i ham skulde blive retfærdige for Gud.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13