Bibelen

Det nye testamente

3. Andet Brev til Korintierne

Det 8de kapitel

13. Opmuntring til at sammenskyde en hjælp til de hellige

1 Men vi underrette eder, brødre, om den Guds naade, som har vist sig i menigheden i Makedonien;

2 at uagtet de bleve prøvede i megen trængsel, har deres rige glæde og dybe fattigdom udgydt sig i rigdommen af deres fromhed;

3 thi jeg vidner, at de vare af sig selv villige efter evne, ja over evne,

4 og bade os med megen overtalelse, at vi vilde modtage deres gave og sammenskud til de helliges tjeneste;

5 og de gjorde ikke alene, som vi haabede, men de hengav sig selv, først til Herren, og til os efter Guds villie;

6 saa at vi har formanet Titos, at, han havde begyndt, saaledes skulde han og fuldende hos eder, ogsaa hvad denne gave angaaer.

7 Men ligesom i ere rige i alt, i tro og lære og kundskab og al iver og i eders kjærlighed til os, maatte i saaledes ogsaa være rige i denne velgjerning!

8 Jeg siger det ikke som en befaling, men for de andres iver vil jeg ogsaa prøve ægtheden af eders kjærlighed.

9 I kjende nemlig vor Herres Jesu Kristi naade, at han, som var rig, blev fattig for eders skyld, forat i skulle blive rige ved hans fattigdom.

10 Jeg afgiver min mening herom; det er eder gavnligt, som for et aar siden først begyndte, ikke alene at handle, men ogsaa at ville;

11 men fuldender nu ogsaa at gjøre det, forat, ligesom der var redebonhed til at ville, der saaledes og maa være til at fuldende efter evne;

12 thi dersom der er redebonhed tilstede, da er enhver vel antagen i forhold til, hvad han har, ikke i forhold til, hvad han ikke har;

13 ikek nemlig, at det skulde være andre en lettelse, men eder en byrde, men efter ligelighed, at eders overflod i nærværende tid maa komme hines trang til hjælp,

14 forat ogsaa deres overflod maa komme eders trang til hjælp, saa at der bliver ligelighed;

15 ligesom skrevet er: Den, som sankede meget, havde intet tilovers, og den, som sankede lidet, fattedes intet.

14. Anbefaling af Titos

16 Men takkes være Gud, som skjænkede den samme iver for eder i Titos' hjærte;

17 for han modtog vel formaningen; men da han var meget ivrig, rejste han villig til eder;

18 men vi sendte en broder med ham, som har ros i evangeliet over alle menighederne;

19 men ikke alene det, men som ogsaa har faaet haandspaalæggelse af menighederne til at rejse med os med denne gave, som besørges af os, Herren selv til ære og eders redebonhed til pris,

20 da vi ville undgaa det, at nogen kunde laste os i anledning af denne rige hjælp, som besørges af os;

21 thi vi beflitte os paa det gode, ikke alene for Gud, men ogsaa for mennesker.

22 Men med dem har vi sendt vor broder, som vi i mange maader ofte har fundet at være ivrig, men nu langt ivrigere for hans store tillid til eder.

23 Hvad enten vi tale om Titos, da er han min fælle og medarbejder hos eder, eller om vore brødre, da ere de menighedens apostle, Kristi ære;

24 giver dem derfor bevis paa eders kjærlighed og vor ros over eder, for menighedernes aasyn.

Paulus' andet Brev til Korintierne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13