Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til Efesierne

Det 1ste kapitel

1. Paulos priser Gud for hans naade mod menigheden

1 Paulos, ved Guds villie Jesu Kristi apostel, til de hellige og de troende i Kristus Jesus, som ere i Efesos;

2 Naade være med eder og fred fra Gud vor skaber og Herren Jesus Kristus! -

3 Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader,som velsignede os i Kristus med al aandelig velsignelse i det himmelske;

4 ligesom han i ham har udvalgt os for verdens grundlæggelse, forat vi i kjærlighed skulle være hellige og ulastelige for hans aasyn,

5 idet han forud bestemte os ved Jesus Kristus til sønnekaar hos sig efter sin velbehagelige villie,

6 sin naades herlighed til lov, i hvilken han benaadede os i den elskede,

7 i hvem vi har gjenløsning ved hans blod, syndernes forladelse, efter hans naades rigdom,

8 som han overflødig meddelte os i al visdom og forstand,

9 da han kundgjorde os sin villies hemmelighed efter sin velbehagelige beslutning, som han fattede hos sig selv,

10 til at oprette en husholdning i tidernes fylde forat samle alt under eet hoved i Kristus, det, som er i himlene, og det, som er paa jorden, i ham,

11 i hvem vi ogsaa ere lodtagne, forud bestemte efter hans beslutning, som virker alt efter sin villies raad;

12 forat vi kunne være hans herlighed til lovprisning, vi, som forud haabede paa Kristus;

13 i hvem ogsaa i ere, da i hørte sandhedsordet, evangeliet om eders saliggjørelse, i hvem i ogsaa, da i troede, bleve beseglede med forjættelsens Helligaand,

14 som er pantet paa vor arv til ejendommens udløsning, hans herlighed til lovprisning! -

15 Derfor, da ogsaa jeg hørte om eders tro paa Herren Jesus og eders kjærlighed til alle de hellige,

16 aflader jeg ikke at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine bønner,

17 at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vilde give eder visdoms og aabenbarelses Aand i hans kundskab,

18 eders hjærtes oplyste øjne, at i kunde kjende det haab, han kaldte eder til, og hvilken hans arvs herlige rigdom er blandt de hellige,

19 og hvilken hans magts overordenlige storhed er over os, som tro, efter hans stærke krafts virkning,

20 som han virkede i Kristus, da han opvakte ham fra de døde og satte ham i de himmelske egne ved sin højre haand,

21 langt over al fyrstendom og myndighed og magt og herredom og hvert navn, som nævnes, ikke alene i denne verden, men ogsaa i den tilkommende,

22 og lagde alt under hans fødder og satte ham over alting til hoved for menigheden,

23 somer hans legeme, som er hans fylde, der opfylder alt i alle.

Paulus' Brev til Efesierne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6