Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til Efesierne

Det 2det kapitel

2. Hedningers og jøders frelse i Kristus

1 Ogsaa eder gjorde han levende, da i vare døde i eders overtrædelse og synder,

2 i hvilke i forhen vandrede efter denne verdens skik efter den fyrstes vis, som har magt i luften, den aands, som nu virker i vantroens børn,

3 blandt hvilke vi og alle forhen vandrede i vort kjøds lyster og gjorde kjødets og tankernes villie, og vare af natur vredes børn ligesom de øvrige;

4 men Gud, som er rig paa barmhjærtighed, for sin store kjærligheds skyld, med hvilken han elskede os,

5 gjorde ogsaa os, som vare døde i vore overtrædelser, levende med Kristus, - af naade ere i frelste! -

6 og oprejste os og satte os tillige i det himmelske rige i Kristus Jesus,

7 forat han i de kommende tider kunde vise sin naades overordenlige rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus.

8 Thi af naade ere i frelste ved troen, og det ikke af eder selv, det er Guds gave,

9 ikke af gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

10 Thi vi ere hans værk, skabte i Kristus Jesus til gode gjerninger, til hvilke Gud forud beredte os, at vi skulde vandre i dem.

3. Hedningerne ere blevne de helliges medborgere

11 Husker derfor paa, at i, som forhen vare hedninger i kjødet, og bleve kaldte uomskaarne af den saakaldte omskjærelse i kjødet, hvilken skeer med hænder,

12 at I i den tid vare uden Kristus, udelukkede fra Israels borgerret og fremmede for pagterne, da i ikke havde forjættelsens haab og vare uden Gud i verden,

13 men nu ere I i Kristus Jesus; I, som forhen vare langt borte, ere komne nær i Kristi blod.

14 Han er nemlig vor fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød adskillelsens skillevæg,

15 da han i sit kjød afskaffede fjendskabet, budenes lov i befalinger, forat han i sig selv kunde skabe de to til eet nyt menneske, idet han gjorde fred,

16 og forlige dem begge i eet legeme med Gud ved korset, da han ved dette slog fjendskabet ihjel.

17 Og han kom og forkyndte fred for eder, som vare langt borte, og for dem, som vare nær;

18 thi ved ham have vi begge i een Aand adgang til Faderen.

19 Saa ere i da ikke længer fremmede og udlændinger, men de helliges medborgere og Guds husfolk,

20 opbyggede paa apostlenes og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv til hovedhjørnesten;

21 i hvem hele bygningen er sammenføjet og voxer til et helligt tempel i Herren;

22 i hvem ogsaa i blive sammenbyggede til Guds bolig i Aanden.

Paulus' Brev til Efesierne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6