Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til Efesierne

Det 3dje kapitel

4. Paulos, hedningernes apostel

1 For denne sags skyld er jeg, Paulos, Kristi Jesu fange for eder;

2 i har dog hørt om den Guds naades husholdning, som er givet mig til eder,

3 at han ved aabenbarelse har kundgjort mig den hemmelighed, - som jeg foran skrev kortelig,

4 forat i, naar i læse det, kunne fatte min indsigt i Kristi hemmelighed,

5 som i de andre slægter ikke var kundgjort menneskens børn, saaledes som den nu er aabenbaret hans hellige apostle og profeter i den Helligaand,

6 at hedningerne ere medarvinger, medinlemmede og meddelagtige i hans forjættelse i Kristus ved evangeliet,

7 hvis tjener jeg er bleven efter den Guds naadegave, som er given mig ved hans krafts virkning.

8 Mig, den ringeste af alle, er den naade given, at prædike evangeliet blandt hedningerne om Kristi rigdom

9 og oplyse alle om, hvordan den hemmeligheds husholdning er, som fra evighed var skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus,

10 forat Guds mangfoldige visdom nu skulde blive kundgjort ved menigheden for fyrstendømmer og magter i det himmelske,

11 efter en evig bestemmelse, som han fuldbyrdede i Kristus Jesus vor Herre,

12 i hvem vi have frimodighed og adgang med tillid ved troen paa ham;

13 hvorfor jeg ogsaa beder, at i ikke tabe modet over mine trængsler for eder, hvilket er eders ære.

5. Paulos' bøn for menigheden

14 For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ for vor Herres Jesu Kristi Fader,

15 af hvem al faderlighed har navn i himlen og paa jorden,

16 at han vil give eder efter sin herligheds rigdom, at i maa styrkes i kraft ved hans Aand i det indvortes menneske,

17 at Kristus maa ved troen bo i eders hjærter, saa at i, rodfæstede og grundfæstede i kjærlighed,

18 maa med alle de hellige kunne fatte, hvad der er breden og længden og dybden og højden,

19 og kjende Kristi kundskabs overordenlige kjærlighed, forat i kunne opfyldes med al Guds fylde.

20 Men ham, som over alle ting kan gjøre langt mere, end hvad vi bede eller forstaa, efter den kraft, som virker i os,

21 ham være ære i menigheden i Kristus Jesus til alle slægter fra evighed til evighed! Amen.

Paulus' Brev til Efesierne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6