Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til Efesierne

Det 6te kapitel

10. Børn og forældre. Tjenere og herrer

1 I børn, adlyder eders forældre i Herren, thi dette er ret;

2 ær din fader og moder! det er det første bud med forjættelse,

3 at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe paa jorden. -

4 Og i fædre, opirrer ikke eders børn, men opføder dem i Herrens tugt og formaning!

5 I tjenere, adlyder eders herrer efter kjødet, som Kristus, med fryut og bæven, i eders hjærtes enfoldighed!

6 ikke med øjentjeneste som de, der ville behage mennesker, men som Kristi tjenere, der gjøre Guds villie af hjærtet

7 og med velvillie tjene som for Herren og ikke for mennesker,

8 da i vide, at, hvad godt enhver gjør, det vil gjengjældes ham af Herren, hvad enten han er træl eller fri. -

9 Og i herrer, gjører det sammed mod dem, og lader trusel fare, da i vide, at baade eders og deres Herre er i himlene, og der er ikke persons anseelse hos ham!

11. De troendes kamprustning

10 Iøvrigt, mine brødre, vorder stærke i Herren og i hans vældes kraft!

11 ifører Guds fulde rustning, saa i kunne staa mod djævelens list!

12 for vi har ikke kamp mod blod og kjød, men mod fyrstendømmer, mod magter, mod verdens herrer af denne tids mørke, mod ondskabens aandelige kræfter i underhimlene.

13 Tager derfor Guds fulde rustning paa, forat i kunne staa imod paa den onde dag, og staa, naar i har overvundet alt.

14 Staaer altsaa ombæltede om eders lænder med sandhed og iførte retfærdigheds brynje,

15 ombinder fødderne med færdighed i fredens evangelium!

16 griber fremfor alt troens skjold, hvormed i kunne slukke alle den ondes gloende pile.

17 og tager frelsens hjælm og Aandens sværd, som er Guds Ord,

18 og beder paa enhver tid i Aanden med al bøn og begjæring, aarvaagne til det samme med al bedholdenhed og bøn for alle de hellige

19 og for mig, at Ordet maa gives, naar jeg oplader munden, til med frimodighed at kundgjøre evangeliets hemmelighed,

20 for hvis skyld jeg er sendebud i lænker, at jeg maa tale frit deri, som jeg bør tale!

12. Paulos sender Tykikos til Efesos. Hilsener

21 Men forat ogsaa i kunne faa at vide, hvad der angaaer mig, hvorledes jeg har det, vil den kjære broder og tro tjener i Herren, Tykikos, kundgjøre eder alt,

22 og jeg sender ham til eder for det samme, forat i kunne faa at vide, hvad der angaaer os, og han kan trøste eders hjærter. -

23 Fred med brødrene! og kjærlighed med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!

24 Naade med alle, som elske vor Herre Jesus Kristus i uforkrænkelighed! Amen.

Paulus' Brev til Efesierne
1 2 3 4 5 6

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4 5 6