Bibelen

Det nye testamente

6. Brevet til Filippesierne

Det 3dje kapitel

5. Formaning mod falske apostle

1 Iøvrigt, mine brødre, glæder eder i Herren; at skrive det samme er mig ikke til besvær, men eder til bestyrkelse.

2 Seer hundene, seer de slette arbejdere, seer adsplittelsen!

3 Thi vi ere omskjærelsen, som tjene Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke stole paa kjødet;

4 skjøndt jeg har, hvad jeg kunde stole paa ogsaa i kjødet. Synes nogen anden, han kan stole paa kjødet, kan jeg det mere:

5 otte dage gammel er jeg omskaaren, jeg er af Israels slægt, af Benjamins stamme, en hebræer af hebræere, en farisæer efter loven;

6 med iver forfulgte jeg menigheden, jeg var ustraffelig efter lovens retfærdighed;

7 men hvad der var mig en fordel, har jeg anseet for et tab for Kristi skyld;

8 ja jeg anseer virkelig ogsaa alt for at være et tab mod min Herre Kristi Jesu kundskabs ypperlighed, for hvem jeg har lidt tab paa alt, og agter det skarn at være, forat jeg kan vinde Kristus

9 og findes i ham, saa jeg ikke har min retfærdighed, den af loven, men den ved Kristi lov, retfærdigheden af Gud ved troen,

10 at jeg kan kjende ham og hans opstandelses kraft og delagtigheden i hans lidelser, dannet til at ligne ham i hans død,

11 om jeg dog kunde møde ved de dødes opstandelse.

6. Paulos stræber efter sejerskrandsen. De troendes borgerskab er i himlen

12 Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er fuldkommen, men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Herren Jesus Kristus.

13 Brødre! jeg tænker ikke om mig selv, at jeg har grebet det,

14 men eet: Jeg glemmer, hvad der er bagved, rækker efter det, som er foran, higer mod maalet efter sejerskrandsen for Guds kald herovenfra i Kristus Jesus.

15 Saamange vi altsaa ere fuldkomne, maa vi have dette sind, og dersom i ere noget anderledes til sinds, vil Gud ogsaa aabenbare eder dette;

16 kun at vi, saavidt vi ere komne, gaa frem efter den samme regel, mene det samme.

17 Bliver mine efterlignere, brødre, og agter paa dem, der vandre saaledes, som i have os til mønster.

18 Mange vandre nemlig saaledes, som jeg ofte har sagt eder og nu siger endog med taarer: som Kristi korses fjender,

19 hvis ende er fortabelse, hvis Gud er bugen, og hvis ære er i deres skjændsel, hvilke tragte efter det jordiske.

20 Vort borgerskab er nemlig i himlene, hvorfra vi ogsaa forvente frelseren, Herren Jesus Kristus,

21 som vil forvandle vort fornedrelses legeme til at blive ligedannet med hans herligheds legeme efter den kraft, hvormed han ogsaa kan underlægge sig alt.

22 Derfor, mine kjære brødre, min længsel, glæde og krone! staaer saaledes, kjære, faste i Herren!

Paulus' Brev til Filippierne
1 2 3 4

Guldgruben
Indledning, 1 2 3 4