Bibelen

Det nye testamente

7. Brevet til Kolosserne

Det 2det kapitel

4. Formaning til at blive i Kristus, i hvem de vare levendegjorte

1 Jeg vil nemlig, i skulle vide, hvor stor kamp jeg har for eder og dem i Laodikea og saamange, som ikke har seet mit ansigt i kjødet;

2 at deres hjærter maa blive trøstede, idet de forenes i kjærlighed og til den fulde indsigts hele rigdom til erkjendelse af Guds og Faderens og Kristi hemmelighed,

3 hvori alle visdommens og kundskabens skatte ere skjulte. -

4 Men dette siger jeg, forat ingen skal bedrage eder med lokkende ord;

5 thi om jeg endog er fraværende i kjødet, er jeg hos eder i Aanden; jeg glæder mig og seer eders orden og fastheden af eders tro paa Kristus.

6 Ligesom i derfor har antaget Herren Kristus Jesus, saa vandrer i ham,

7 rodfæstede og opbyggede i ham, og stadfæstede i troen, ligesom i have lært, og voxer i den med taksigelse.

8 Seer til, at ikke nogen gjør eder til bytte ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskers overlevering efter verdens børnelærdom, og ikke efter Kristus;

9 thi i ham boer al Guddoms fylde legemlig;

10 og i have al fylde i ham, som er hovedet for al fyrstendømme og magt;

11 i hvem i og ere omskaarne med en omskjærelse, som er gjort uden hænder, ved afførelsen af kjødets syndige legeme i Kristi omskjærelse;

12 idet i ere begravne med ham i daaben, ere i ogsaa medoprejste ved troen paa Guds kraft, som oprejste ham fra døde.

13 Ogsaa eder, som vare døde i overtrædelser og i eders uomskaarne kjød, eder gjorde han levende tilligemed ham, da han tilgav eder alle overtrædelserne;

14 idet han udslettede den haandskrift, som var os imod, med dens sætninger, og borttog den, idet han naglede den til korset

15 og afvæbnede fyrstendømmer og magter, og stillede dem aabenbar til skue, da han førte dem i sejerstog ved ham. -

16 Derfor dømme ingen eder i mad eller drikke eller i henseende til højtid eller nymaane eller hviledag,

17 hvilket er en skygge af det, der skulde komme, men legemet er Kristi.

5. Formaning mod hykkelske lærere

18 For sejerskrandsen svige eder ingen, som finder behag i ydmygelse og engletjeneste, og indlader sig paa ting, han ikke har seet, forfængelig opblæst af sit kjødelige sind

19 og ikke holder fast paa hovedet, af hvilket hele legemet, understøttet og forenet ved sener og baand, voxer en guddommelig væxt.

20 Dersom i altsaa med Kristus ere afdøde fra denne verdens børnelærdom, hvorfor besværes i da med sætninger, som de, der leve i verden:

21 Rør ikke! smag ikke! ag ikke derpaa!

22 hvilket alt er til fordærvelse, naar det bruges efter menneskers bud og lærdomme;

23 hvilket vel har visdoms ry i selvvalgt dyrkelse og ydmygelse, saa legemet ikke spares eller holdes i ære til kjødets mættelse.

Paulus' Brev til Kolossenserne
1 2 3 4