Bibelen

Det nye testamente

7. Brevet til Kolosserne

Det 4de kapitel

8. Om bestandighed i bønnen, og visdom i omgang

1 Værer stadige i bønnen, vaager i denne med taksigelse,

2 og beder tillige ogsaa for os, at Gud vil aabne ogsaa os en dør for Ordet, til at tale Kristi hemmelighed, for hvis skyld jeg og er bunden,

3 at jeg kan aabenbare det, ligesom jeg bør tale. -

4 Omgaaes i visdom med dem, som ere udenfor, og kjøber den belejlige tid;

5 eders tale være altid yndig, krydret med salt, saa i vide, hvorledes i bør svare enhver.

9. Paulos sender Tykikos og Onesimos til dem. Hilsen

6 Hvorledes det gaaer mig, vil den kjære broder og tjener og medarbejder i Herren Tykikos, fortælle eder altsammen;

7 og jeg sender ham til eder for det samme, at han kan faa at vide, hvorledes i har det, og trøste eders hjærter;

8 tilligemed den tro og kjære broder Onesimos, som er fra eder; de vil underrette eder om alt her. -

9 Men medfange Aristarkos og Markos, Barnabas' fætter, om hvem i har faaet befalinger, hilse eder; - hvis han kommer til eder, saa modtager ham! -

10 og Jesus, som kaldes Justos, hvilke ere af omskjærelsen. Disse ere de eneste medarbejdere til Guds rige, som ere blevne mig en trøst.

11 Epafras hilser eder, han, som er fra eder, en Kristi tjener, som altid strider for eder i sine bønner, at i maa staa fuldkomne og fuldendte i al Guds villie;

12 thi jeg vidner om ham, at han har stor iver for eder og for dem i Laodikea og Hierapolis.

13 Den kjære doktor Lukas og Demas hilse eder.

14 Hilser brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheden i hans hus.

15 Og naar dette brev er læst af eder, da sørger for, at det ogsaa kan blive læst i Laodikæernes menighed, og at i ogsaa faa det fra Laodikea at læse.

16 Og siger Arkippos: Giv agt paa den tjeneste, somdu har modtaget i Herren, at du fuldbyrder den! -

17 Hilsen med min, Paulos' haand. Tænker paa mine lænker! Naaden være med eder! Amen!

Paulus' Brev til Kolossenserne
1 2 3 4