Bibelen

Det nye testamente

8. Brevet til 1 Tessalonikerne

Det 1ste kapitel

1. Hilsen. Paulos roser menighedens tilstand.

1 Paulos og Silvanos og Timoteos til Tessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus! Naade være med eder og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!

2 Vi takke Gud altid for eder alle, idet vi uafladelig komme eder ihu ved vore bønner

3 og huske paa eders gjerning i troen, eders arbejde i kjærligheden, og eders bestandighed i haabet paa vor Herre Jesus Kristus for Guds og vor Faders aasyn;

4 da vi, Guds kjære brødre, kjende eders udvælgelse,

5 at vort evangelium blev hos eder ikke i ord alene, men i kraft, og i den Helligaand og i fuld overbevisning, ligesom i og vide, hvorledes vi har været blandt eder for eders skyld;

6 og i ere blevne vore efterlignere og Herrens, da i under megen trængsel modtage Ordet med glæde i den Helligaand,

7 saa i ere blevne mønstre for alle de troende i Makedonien og Akaja;

8 thi fra eder har Herrens Ord gjenlydt ikke alene i Makedonien og Akaja, men eders tro paa Gud er kommen ud allevegne, saa vi ikke behøve at tale derom;

9 thi de fortælle selv om os, hvilken indgang vi havde hos eder, og hvorledes i omvendte eder til Gud fra afguderne, til at tjene den levende og sande Gud,

10 og at bie paa hans Søn fra himlene, ham, han oprejste fra døde, Jesus, som frier os fra den kommende vrede.

Paulus' Brev til 1 Tessalonikerne
1 2 3 4 5