Bibelen

Det nye testamente

8. Brevet til 1 Tessalonikerne

Det 5te kapitel

7. Om Herrens tilkommelse; formaning til aarvaagenhed

1 Men i behøve ikke, brødre, at der skrives til eder om tid og stund;

2 thi i vide selv grandt, at Herrens dag kommer som en tyv om natten;

3 thi naar de sige: fred og sikkerhed, da vil den pludselige undergang staa over dem som veerne over den frugtsommelige, og de skulle ikke undfly.

4 Men, brødre, i ere ikke i mørke, saa at den dag skulde som en tyv komme over eder;

5 i ere alle lysets børn og dagens børn; vi ere hverken nattens eller mørkets.

6 Lader os derfor ikke sove som de øvrige, men lader os vaage og være ædru;

7 thi de, som sove, sove om natten, og de, som ere drukne, ere drukne om natten:

8 men vi, som ere dagens børn, maa være ædru, iførte troens og kjærlighedens brynje, og frelsens haab som hjelm;

9 thi Gud har ikke bestemt os til vrede, men til at vinde saliggjørelse ved vor Herre Jesus Kristus,

10 som døde for os, forat vi, hvad vi enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham.

11 Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom i og gjøre.

8. Paamindelser og opmuntringer. Hilsener

12 Men vi bede eder, brødre, at i skjønne paa dem, som arbejde blandt eder og ere eders forstandere i Herren og paaminde eder,

13 og agte dem saare højt i kjærlighed for deres gjerning. Værer fredsommelige indbyrdes!

14 Men vi formane eder, brødre, paaminder de uordenlige, opmuntrer de forsagte, ophjælper de svage, værer langmodige mod alle!

15 Seer til, at ingen betaler nogen ondt for ondt, men stræber altid efter det gode, baade mod hverandre og mod alle.

16 Værer altid glade;

17 beder uafladelig;

18 takker ved alt! Det er nemlig Guds villie til eder i Kristus Jesus.

19 Udslukker ikke Aanden;

20 foragter ikke profetier,

21 prøver alt, beholder det gode!

22 skyer det onde under enhver skikkelse.

23 Men fredens Gud selv hellige eder fuldkommen, og eders aand og sjæl og legeme bevares ulastelig i vor Herres Jesu Kristi tilkommelse!

24 Han er trofast, som kaldte eder, han vil ogsaa stadfæste eders haab. -

25 Brødre, beder for os!

26 Hilser alle brødrene med helligt kys!

27 Jeg besværger eder ved Herren, at dette brev bliver læst for alle de hellige brødre.

28 Vor Herres Jesu Kristi naade være med eder! Amen.

Paulus' Brev til 1 Tessalonikerne
1 2 3 4 5