Bibelen

Det nye testamente

9. Brevet til 2 Tessalonikerne

Det 2det kapitel

2. Antikristen kommer før Kristi dag. Formaning til bestandighed.

1 Men vi bede eder, brødre, angaaende vor Herres Jesu Kristi tilkommelse og vor forsamling til ham,

2 at i ikke snart foruroliges i sindet eller forfærdes enten ved aand eller ord eller brev som fra os, som om Kristi dag var forhaanden;

3 at ikke nogen skal bedrage eder i nogen maade, naar frafaldet ikke er kommet først, og syndens menneske, fortabelsens barn, er aabenbaret,

4 han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Gudsdyrkelse, saa at han sætter sig i Guds tempel som Gud og udgiver sig for at være Gud.

5 Husker i ikke, at jeg sagde eder dette, da jeg endnu var hos eder?

6 og nu veed i, hvad der holder tilbage, indtil han aabenbares i sin tid;

7 thi urettens hemmelighed er allerede nu virksom, alene indtil han, som nu holder tilbage, tages bort;

8 da vil den lovløse aabenbares, og Herren vil fortære ham ved sin munds Aande og tilintegjøre ham ved sin tilkommelses herlige aabenbarelse.

9 Hins tilkommelse skeer efter satans kraft med al løgnens magt, tegn og undere,

10 og med al urettens bedrag i dem, som fortabes, fordi de ikke modtoge sandhedens kjærlighed, saa at de kunde frelses.

11 Derfor vil Gud og sende dem vildfarelsens kraft, saa at de tro løgnen,

12 forat alle skulle dømmes, som ikke troede sandheden, men havde velbehag i uretten.

13 Men vi maa altid takke Gud for eder, af Herren elskede brødre, at Gud fra begyndelsen har udvalgt eder til frelse i Aands helliggjørelse og sandheds tro;

14 hvortil han kaldte eder ved vort evangelium til vor Herres Jesu Kristi herligheds erhverv.

15 Staaer derfor faste, brødre, og holder hart ved de lærdomme, der ere eder overgivne enten ved vort ord eller brev.

16 Men vor Herre Jesus Kristus selv og vor Gud og Fader, som elskede eder og i naade skjænkede en evig trøst og godt haab,

17 trøste eders hjærter og styrke eder i hvert godt Ord og god gjerning.

Paulus' Brev til 2 Tessalonikerne
1 2 3