Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 1ste kapitel

1. Hilsen. Vranglære. Formaning til at blive ved den rette lære

1 Paulos, Jesu Kristi apostel, efter befaling af Gud Fader og vor frelser Jesus Kristus, vort haab,

2 til Timoteos, min ægte søn i troen; naade, barmhjærtighed, fred fra Gud vor Fader og vor Herre Kristus Jesus!

3 Ligesom jeg formanede dig at blive i Efesos, da jeg drog til Makedonien, saa byd nogle, ikke at føre fremmed lærdom,

4 eller agte paa fabler og uendelige slægtregistre, som snarere skaffe spørgsmaal end en gudelig opbyggelse i troen.

5 Men summen af budet er kjærlighed af et rent hjærte, af en god samvittighed og uhyklet tro;

6 hvorfra nogle vege af og vendte sig til forfængelig snak;

7 da de vilde være lovlærere, skjøndt de hverken forstaa, hvad de sige, efter hvorom de tale dristig. -

8 Men vi vide, at loven er god, naar den bruges lovlig,

9 da du veed det, at loven ikke er sat for den retfærdige, men for uretfærdige og ulydige og syndere, for vanhellige og ryggesløse, for fader- og moder-mordere, for manddrabere,

10 horkarle, mandsbeliggere, mennesketyve, løgnere, menedere, og hvad andet der strider mod den sunde lærdom,

11 efter den livsalige Guds herlige evangelium, som er mig betroet;

12 og jeg takker vor Herre Kristus, som har gjort mig stærk, at han agtede mig tro og satte mig til embedet,

13 mig, som forhen var en bespotter og en forfølger og forhaaner, men jeg fik forbarmelse, fordi jeg af uvidenhed havde gjort det i vantro;

14 men vor Herres naade var overmaade rig med tro og kjærlighed i Kristus Jesus. -

15 Det er et trofast ord, og fuldværd at antage, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, af hvilke jeg er den største;

16 men derfor har jeg faaet forbarmelse, forat Jesus Kristus først i mig vilde vise al langmodighed til et forbillede for alle dem, som vilde tro paa ham til evigt liv.

17 Men den evige konge, den uforkrænkelige, usynlige, alene vise Gud, være ære og pris i al evighed! Amen.

18 Dette bud anbefaler jeg dig, min søn, Timoteos, efter de profetier, som ere gaaede foran dig, at du i dem strider den gode strid,

19 og bevarer tro og god samvittighed, som nogle kastede fra sig og lede skibbrud paa troen;

20 og af dem er Hymenæos og Alexander, som jeg har overgivet til satan, forat de skal optugtes til ikke at bespotte.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6