Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 3dje kapitel

3. Om biskopper og menighedens tjenere

1 Det er et troværdigt ord: om nogen et bispeembede, har han lyst til en god gjerning.

2 Derfor maa en biskop være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, forstandig, ordenlig, gjæstfri, lærebegavet,

3 ikke hengiven til vin, ikke en slagsbroder, ikke vindesyg, men beskeden, ikke trættekjær, ingen ven af penge,

4 som godt forestaaer sit eget hus, som har lydige børn med al ærbarhed, -

5 men hvis nogen ikke veed at forestaa sig eget hus, hvorledes skulde han besørge Guds menighed? -

6 ikke ung i troen, at han ikke skal opblæses og falde under djævelens dom;

7 men han bør og have godt vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, at han ikke skal falde i forhaanelse og djævelens snare.

8 Ligeledes maa menighedens tjenere være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen vin, ikke til slet vinding,

9 og bevare troens hemmelighed i en ren samvittighed.

10 Men disse skulle ogsaa først prøves, siden betjene embedet, om de ere upaaklagelige.

11 Iligemaade maa deres hustruer være ærbare, ikke bagtalerske, ædruelige, tro i alt.

12 Menighedens tjenere maa være een kvindes mand, og vel forestaa deres børn og deres egne huse.

13 Thi de, som tjene vel i menigheden, har erhvervet sig en god stilling og megen frimodighed i troen, den nemlig i Kristus Jesus.

14 Dette skriver jeg til dig, skjøndt jeg haaber snart at komme til dig;

15 men om jeg tøver, forat du kan vide, hvorledes du bør omgaaes i Guds hus, som er den levende Guds menighed, sandhedens støtte og grundlag;

16 og enstemmig stor er den Gudsfrygtighedens hemmelighed: Gud er aabenbaret i kjød, retfærdiggjort i Aand, seet af engle, prædiket blandt hedninger, troet i verden, optagen i herlighed.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6