Bibelen

Det nye testamente

1. Brevet til 1 Timoteos

Det 6te kapitel

6. Forskjellige formaninger

1 Saamange, som ere trælle under aag, maa agte deres herrer af ære værd, forat Guds navn og lærdommen ikke skal spottes;

2 men de, som have troende herrer, maa ikke foragte dem, fordi de ere brødre, men tjene hellere, fordi de, som nyde deres gode tjeneste, ere tro og kjære. Lær dette og forman dertil!

3 Dersom nogen fører anden lærdom og holder sig ikke til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og den lærdom, som er til Gudsfrygt,

4 er han opblæst, skjøndt han ingen ting forstaaer, men han er syg for spørgsmaal og ordstrid, hvoraf der bliver avind, kiv, bespottelser, slet mistanke

5 og rivninger mellem mennesker af et fordærvet sind, som ere berøvede sandheden og mene, at Gudsfrygt er vinding. Hold deg fra saadanne!

6 Vistnok er Gudsfrygt med nøgsomhed en stor vinding,

7 thi vi har ikke ført noget ind i verden; det er da klart, at vi ikke heller kan føre noget ud derfra;

8 men naar vi har føde og klæder, skal vi lade os nøje dermed;

9 men de, som ville blive rige, falde i fristelse og snare og mange daarlige og skadelige lyster, som nedsænke menneskene i ødelæggelse og fordærvelse;

10 thi pengegjerrighed er en rod til alt ondt, og da nogles hu stod til den, foer de vild fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange smerter.

11 Men fly du, Guds menneske, disse ting; jag derimod efter retfærdighed, Gudsfrygt, tro, kjærlighed, taalmodighed, sagtmodighed!

12 Strid troens gode strid, grib det evige liv, til hvilket du er kaldet og har aflagt den gode bekjendelse for mange vidner!

13 Jeg byder dig for Gud, som opliver alt, og Kristus Jesus, som vidnede den gode bekjendelse for Pontius Pilatus,

14 at du holder budet ubesmittet, ulasteligt, indtil vor Herres Jesu Kristi aabenbarelse,

15 hvilken den livsalige og alene mægtige, kongernes konge og herrernes herre vil vise i sin tid,

16 han, som alene har udødelighed, som boer i et utilgjængeligt lys, han, som intet menneske har seet, ikke heller kan se, ham være ære og evig magt! Amen.

17 Byd de rige i denne verden, at de ikke hovmode sig, ej heller haabe paa den uvisse rigdom, men paa den levende Gud, som rigelig forskaffer os alle ting at nyde;

18 at de gøre godt, ere rige paa gode gjerninger, gjerne give, meddele,

19 samle sig en skat, en god skat for det tilkommende, at de kan gribe det evige liv.

20 O Timoteos, bevar, hvad der er dig betroet, og fly den vanhellige og løse snak og tvistighederne om den falskelig saakaldte kundskab;

21 som nogle bekjendte sig til og tage fejl angaaende troen! Naaden være med dig! Amen.

Paulus' Første Brev til Timotheus
1 2 3 4 5 6