Bibelen

Det nye testamente

2. Brevet til 2 Timoteos

Det 1ste kapitel

1. Hilsen. Paulos formaner til iver, frimodighed og bestandighed

1 Paulos, apostel ved Guds villie efter forjættelsen om livet, som er i Kristus Jesus,

2 til sin kjære søn Timoteos; naade, barmhjærtighed, fred fra Gud Fader og vor Herre Kristus Jesus!

3 Jeg takker Gud, hvem jeg tjener fra fødrene i en ren samvittighed, saa at jeg uafladelig har dig i erindring i mine bønner nat og dag,

4 længselsfuld efter at se dig, naar jeg mindes dine taarer, at jeg maa fyldes med glæde,

5 naar jeg kommer din uhyklede tro ihu, som er i dig, som først boede i din mormoder Lois, og din moder Eunike, men jeg er vis paa, at den ogsaa er i dig.

6 Af denne grund paaminder jeg dig, at du igjen opliver den Guds naadegave, som er i dig ved min haandspaalæggelse;

7 thi Gud har ikke givet os fejgheds, men krafts, kjærligheds og sindigheds Aand.

8 Skam dig derfor ikke ved vor Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, menlid ondt for evangeliet efter Guds kraft,

9 som frelste og kaldte os med et helligt kald, ikke efter vore gjerninger, men efter sit eget forsæt og naaden, som er given os i Kristus Jesus fra evige tider,

10 men nu er kommen for lyset ved vor frelsers, Jesu Kristi, aabenbarelse, han, som tilintetgjorde døden, men bestraalede liv og uforkrænkelighed ved evangeliet,

11 for hvilket jeg er sat som herold og apostel og hedningers lærer;

12 af hvilken grund jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved, thi jeg veed, paa hvem jeg har troet, og jeg er sikker paa, at han er mægtig til at bevare, hvad jeg har nedlagt hos ham til hin dag!

13 Hold fast paa omridset af de sunde ord, som du har hørt af mig, i den tro og kjærlighed, som er i Kristus Jesus;

14 bevar ved den Helligaand, som boer i os, det gode, som er dig betroet.

15 Du veed, at alle de i Asia har vendt sig fra mig, og blandt dem er Fygellos og Hermogenes.

16 Herren forbarme sig over Onisifors hus, for han har ofte oplivet mig og skammede sig ikke ved mine lænker;

17 men, da han var i Rom, søgte han meget flittigt efter mig og traf mig.

18 Herren give, at han maa finde barmhjærtighed hos Herren paa hin dag, og hvor meget han tjente mig i Efesos, veed du selv bedst.

Paulus' Andet Brev til Timotheus
1 2 3 4