Bibelen

Det nye testamente

2. Brevet til 2 Timoteos

Det 4de kapitel

4. Paulos formaner til troskab i embedet. Han taler om sin opløsning; ønsker Timoteos hos sig. Hilsener.

1 Derfor vidner jeg for Gud og vor Herre Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin aabenbarelse og sit kongedømme,

2 forkynd Ordet, hold ved i tide og i utide, overbevis, straf, forman med al langmodighed og lærdom!

3 thi den tid vil komme, da de ikke ville fordrage den sunde lærdom, men efter deres egne lyster tage sig lærere i hobetal, eftersom ørene klø til,

4 og de vende øret fra sandheden, og vende sig til fabler.

5 Men vær du aarvaagen i alt, lid ondt, udfør evangelists gjerning, udfyld dit embede. -

6 Jeg ofres nemlig allerede, og min opløsnings tid staaer for;

7 jeg har stridt den gode strid, fuldendt løbet, bevaret troen;

8 iøvrigt er retfærdighedskrandsen henlagt til mig, og Herren, den retfærdige dommer, vil give mig den paa hin dag, dog ikke mig alene, men og alle, som har elsket hans herlige aabenbarelse.

9 Stræb snart at komme til mig!

10 thi Demas forlod mig, da han fik kjærlighed til den nærværende verden og rejste til Tessalonika; Kriftes til Galatien, Titus til Dalmatien.

11 Lukas er ene hos mig; tag Markus og bring ham med dig, thi han er mig meget nyttig til embedet.

12 Men jeg har sendt Tykikos til Efesos.

13 Naar du kommer, bring saa min rejsekappe med, som jeg lod blive i Troas hos Karpos, og bøgerne, især dem på pergament.

14 Den kobbersmed Alexander har gjort mig mange ulykker, Herren betale ham efter hans gjerninger!

15 for ham maa du og vogte dig, thi han stod haardt mod vore ord. -

16 Ved mit første forsvar mødte ingen med mig, men alle forlode mig - gid det ikke tilregnes dem! -

17 men Herren stod mig bi og styrkede mig, at Ordets forkyndelse skulde faa fuld fremgang ved mig, og alle hedninger høre det; og jeg blev friet fra løvens gab;

18 og Herren vil ogsaa fri mig fra alt ondt og frelse mig til sit himmelske rige. Ham være ære i al evighed! Amen.

19 Hils Priskilla og Akylas og Onesifors hus!

20 Erastos blev i korint; men jeg efterlod Trofimos syg i Milet.

21 Stræb at komme før vinter. Eubulos og Pudes og Linos og Klaudia og alle brødrene hilse dig.

22 Herren Jesus Kristus være med din aand! Naaden være med eder! Amen.

Paulus' Andet Brev til Timotheus
1 2 3 4