Bibelen

Det nye testamente

4. Brevet til Filemon

Det 1ste kapitel

Paulos anbefaler Onesimos

1 Paulos, Jesu Kristi fange, og broder Timoteos til vor kjære medarbejder Filemon

2 og den kjære Appia, og vor medstrider Arkippos og menigheden i dit hus:

3 Naade være med eder og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!

4 Jeg takker altid min Gud og erindrer dig i mine bønner;

5 da jeg hører om din kjærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og til alle de hellige;

6 at din delagtighed i troen maa blive virksom i erkjendelsen af alt det gode, der er virket i os til Kristus Jesus.

7 Thi vi have stor glæde og trøst af din kjærlighed, fordi de helliges indre er bleven vederkvæget ved dig, broder!

8 Derfor, skjøndt jeg med stor frimodighed i Kristus kunde byde dig, hvad der er tilbørligt,

9 formaner jeg dig hellere ved kjærlighed, jeg, saadan som du kjender mig, gamle Paulos, nu ogsaa Jesu Kristi fange;

10 jeg formaner dig angaaende min søn, som jeg avlede i mine lænker, Onesimos,

11 som forhen var dig unyttig, men nu er dig og mig nyttig, ham, som jeg sender tilbage.

12 Modtag du ham, han er mit indre,

13 som jeg vilde beholdt hos mig, forat han i dit sted kunde tjene mig i fængslet for evangeliet;

14 men uden dit samtykke vilde jeg intet gjøre, at din godhed ikke skulde være af tvang, men af fri villie.

15 Thi derfor blev han maaske en tid skilt fra dig, at du kunde have ham evindelig igjen,

16 ikke længer som træl, men som mer end træl, som en kjær broder, især for mig, hvormeget mere for dig baade i kjødet og i Herren.

17 Dersom du anseer mig som din meddelagtige, saa modtag ham som mig,

18 men har han skadet eller skylder dig noget, saa før mig det i regning!

19 Jeg, Paulos, har skrevet det med min egen haand, jeg vil betale, forat jeg ikke skal sige dig, at du skylder mig endog dig selv.

20 Ja, broder, lad mig have gavn af dig i Herren; vederkvæg mit indre i Herren!

21 I tillid til din lydighed har jeg skrevet til dig og veed, du vil gjøre endog mer, end jeg siger.

22 Men bered mig tillige herberg! thi jeg haaber, at jeg skal skjænkes eder for eders bønner.

23 Epafras, min medfange i Kristus,

24 mine medarbejdere Markos, Aristarkos, Demas, Lukas hilse dig.

25 Vor Herres Jesu Kristi naade være med eders aand! Amen.

Paulus' Brev til Filemon
1