Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til hebræerne

Det 13de kapitel

16. formaninger

1 Broderkjærligheden blive ved!

2 Glemmer ikke gjæstmildhed, thi ved den har nogle, uden at vide det, huset engle.

3 Tænker paa de fangne; som om i selv vare medfanger, paa dem, som lide ilde, som i og selv ere i legemet.

4 Ægteskabet være hæderligt i alle maader og ægtesengen ubesmittet; men skjørlevnene og horkarle vil Gud dømme.

5 Vandelen være uden pengegjerrighed; værer tilfredse med det, i have; thi han har selv sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig;

6 saa vi dristig kunne sige: Herren er min hjælper, og jeg vil ikke frygte; hvad vil et menneske gjøre mig?

7 Mindes eders ledere, som talede Guds Ord til eder; og naar i betragte udgangen af deres vandel, da efterligner deres tro.

8 Jesus Kristus er igaar og idag og i al evighed den samme.

9 Lader eder ikke omdrive af forskjellige og fremmede lærdomme; thi det er godt, at hjærtet styrkes ved naade, ikke ved mad, hvoraf de, som omgikkes dermed, ikke har haft nogen nytte;

10 vi have et alter, hvoraf de, som tjene i tabernaklet, ikke har ret til at spise.

11 Thi de dyr, hvis blod indbringes for synden i helligdommen ved ypperstepræsten, deres kroppe opbrændes udenfor lejren,

12 hvorfor også Jesus led udenfor porten, forat han kunde hellige folket ved sit eget blod.

13 Lader os derfor gaa ud til ham udenfor lejren, idet vi bære hans forsmædelse;

14 thi her har vi ikke en blivende stad, men vi søge efter den tilkommende.

15 Lader os da altid ved ham bringe Gud lovoffer, det er: en frugt af læber, som bekjende hans navn. -

16 Men glemmer ikke at gjøre vel og meddele, thi Gud har behag i saadanne ofre.

17 Lyder eders ledere og værer dem hørige! thi de vaage over eders sjæle som de der skulle aflægge regnskab, at de kunne gjøre det med glæde og ikke sukkende; thi det er eder ikke gavnligt.

18 Beder for os! thi vi mene, at vi har en god samvittighed, da vi stræbe at omgaaes vel i alle ting;

19 og jeg formaner eder desmere til at gjøre dette, forat jeg des snarere kan gives eder igjen.

20 Men fredens Gud, som ved en evig pagts blod udførte faarenes den store hyrde, vor Herre Jesus Kristus fra døde,

21 gjøre eder fuldkomne i al god gjerning til at gjøre hans villie, idet han virker i eder, hvad der er ham behageligt, ved Jesus Kristus! ham være ære i al evighed! Amen. -

22 Jeg beder eder brødre, at i fordrage dette formaningsord; thi ogsaa i korthed har jeg skrevet eder til.

23 Vider, at broderen Timoteos er løsladt; og med ham vil jeg se eder, om han kommer snart.

24 Hilser alle eders ledere og alle de hellige. De fra Italien hilse eder!

25 Naaden være med eder alle! Amen.

Brevet til Hebræerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13