Bibelen

Det nye testamente

5. Brevet til hebræerne

Det 7de kapitel

7. Kristi præstedømme er større end Arons

1 Thi denne Melkisedek, Salems konge, den højeste Guds præst, som gik Abraham imøde, da han vendte tilbage fra nederlaget paa kongerne, og som velsignede ham,

2 hvem Abraham ogsaa gav tiende af alt, han er først, naar hans navn oversættes, "Retfærdigheds konge", men dernæst ogsaa Salems, det er "Freds konge",

3 uden fader, uden moder, uden slægtregister, som hverken har dages begyndelse eller livs ende, men, lignet med Guds Søn, bliver han præst for stedse.

4 Betragter dog, hvor stor han er, hvem endog Abraham, stamfaderen, gav tiende af det bedste bytte. -

5 Nu har vel de af Levis børn, som modtog præstedømmet, befaling at tage tiende efter loven af folket, det er af deres brødre, skjøndt de ere udgangne fra Abrahams lænd;

6 men han, som ikke regner sin slægt fra dem, tog tiende af Abraham og velsignede ham, som havde forjættelserne;

7 men uden al modsigelse velsignes den ringere af den ypperlige;

8 og her tage dødelige mennesker tiende, men der han, om hvem der vidnes, at han lever;

9 og saa at sige har endog Levi, som tager tiende, givet tiende ved Abraham;

10 thi han var allerede i faderens lænd, da Melkisedeks gik ham imøde.

11 Dersom altsaa det fuldkomne var ved det levitiske præstedømme, - til dette var nemlig folket lovbundet - hvilken nødvendighed var der da endnu for, at en anden præst skulde opstaa efter Melkisedeks orden og ikke nævnes efter Arons orden?

12 thi naar præstedømmet omskiftes, skeer der ogsaa med nødvendighed en omskiftelse af loven;

13 og han, om hvem dette siges, havde lod i en anden stamme, af hvilke ingen har varet paa alteret;

14 thi det er vitterligt, at vor Herre er oprunden af Juda, til hvilken stamme Mose intet har talet om præstedømmet;

15 og endnu klarere er det, naar der opstaaer en anden præst i lighed med Melkisedeks,

16 som ikke er bleven det efter et kjødeligt buds lov, men efter et uopløseligt livs kraft;

17 thi han vidner: Du er en præst evindelig efter Melkisedeks orden! -

18 Der skeer da en afskaffelse af det foregaaende bud, fordi det var svagt og unyttigt, -

19 thi loven har ikke bragt noget til fuldendelse - og en indførelse af et bedre haab, ved hvilket vi nærme os Gud.

20 Og forsaavidt det ikke skete uden ed, thi hine ere blevne præster uden ed,

21 men denne med ed, ved ham, som siger til ham: Herren svor, og det vil ikke angre ham: Du er en præst evindelig efter Melkisedeks orden!

22 er Jesus bleven en saa meget bedre pagts borgen.

23 Og hine præster ere blevne mange, fordi døden formente dem at blive ved,

24 men han har et uforgjængeligt præstedømme, fordi han bliver til evig tid;

25 hvorfor han og fuldkommen kan frelse dem, som ved ham komme til Gud, da han altid lever til at træde frem for dem.

26 Thi saadan ypperstepræst sømmede os, som er hellig, uskyldig, uplettet, adskilt fra syndere og bleven ophøjet over himlene,

27 som ikke behøver daglig, som andre ypperstepræster, at ofre først for sine egne synder og saa for folkets; thi det gjorde han eengang for alle, da han ofrede sig selv.

28 Thi loven indsætter mennesker til ypperstepræster, som have skrøbelighed, men edens ord, senere end loven, indsætter Sønnen, den til evig tid fuldkomne.

Brevet til Hebræerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13