Bibelen

Det nye testamente

1. Jakobs almindelige brev

Det 2det kapitel

4. Om persons anseelse. Om kjærlighed

1 Mine brødre, haver ikke vor Herres Jesu Kristi herligheds tro med persons anseelse!

2 Thi kommer der en mand ind i eders forsamling med guldring paa fingeren, i straalende klæder, men der ogsaa kommer en fattig i fattigmands dragt,

3 og i se paa ham, som bærer de straalende klæder og siger til ham: sæt dig her smukt! og i sige til den fattige: staa der! eller sæt dig hernede ved min skammel!

4 gjøre i da ikke forskjel mellem eder selv og blive dommere efter onde tanker?

5 Hører, mine kjære brødre! har Gud ikke udvalgt de fattige i verden, de rige i troen og arvinger til det rige, han forjættede dem, som elske ham?

6 Men i ringeagte den fattige. Er det ikke de rige, som undertrykke eder, og de samme slæbe eder for domstolene?

7 Spotte ikke de samme det gode navn, der er nævnet over eder?

8 Dersom i da opfylde kongeloven efter skriften: du skal elske din næste som dig selv! gjøre i vel;

9 men dersom i anse personer, øve i synd og blive overbeviste af loven som overtrædere.

10 Thi hvo, som vilde holde den hele lov, men stødte an i eet, han er skyldig i alt.

11 Thi han, som siger: du maa ikke bryge ægtepagten! siger ogsaa: du maa ikke myrde! bryder du da ikke ægtepagten, men myrder, saa er du jo bleven lovens overtræder.

12 Taler saaledes og handler saaledes, som de, der skulle dømmes efter frihedsloven.

13 Thi der vil gaa en ubarmhjærtig dom over dem, som ikke øve barmhjærtighed, men barmhjærtighed roser sig for dommen.

5. Om tro og gjerninger

14 Hvad nytter det, mine brødre, om nogen vilde sige, at han har tro, men har ikke gjerninger? Mon den tro kan frelse ham?

15 Dersom broder eller søster ere nøgne og mangle det daglige brød,

16 men nogen af eder vilde sige til dem: gaaer bort i fred, varmer eder og mætter eder! men i ikke give dem til legemets nødtørst, hvad nytter det?

17 Saaledes ogsaa troen, naar den ikke har gjerninger; den er død i sig selv.

18 Men man vil sige: du har tro, men jeg har gjerninger; vis mig din tro af dine gjerninger! saa vil jeg vise dig min tro af mine gjerninger.

19 Du troer, at Gud er een; du gjør vel! dæmnerne tro det ogsaa, og gyse.

20 Men vil du, forfængelige menneske, vide, at troen er død uden gjerninger?

21 Blev vor fader Abraham ikke retfærdiggjort af gjerninger, da han ofrede sin søn Isak paa alteret?

22 Du seer, at troen virkede med hans gjerninger, og troen blev fuldkommet af gjerningerne;

23 og skriften blev opfyldt, som siger: Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldet Guds ven.

24 I seer altsaa, at mennesket retfærdiggjøres af gjerninger, og ikke af tro alene.

25 Ligesaa og skjøgen Rakab, blev hun ikke retfærdiggjort af gjerninger, da hun modtog sendebudene og udlod dem ad en anden vej?

26 Thi ligesom legemet er dødt uden aand, saaledes er og troen død uden gjerninger.

Jakobs Brev
1 2 3 4 5