Bibelen

Det nye testamente

2. Peders første almindelige brev

Det 1ste kapitel

1. Hilsen

1 Peder, Jesu Kristi apostel til udlændinger, der er adspredte i Pontos, Galatien, Kapadokien, Asien og Bitynien, udvalgte

2 efter Gud Faders forudvidenhed i helliggjørelse af Aanden, til lydighed mod Jesus Kristus, og til at bestænkes med hans blod. Naade og fred være rigelig med eder!

2. Faderens og Sønnens og Aandens virksomhed til de troendes frelse.

3 Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store barmhjertighed har gjenfødt os til et levende haab ved Jesu Kristi opstandelse fra døde,

4 til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene til eder,

5 som ved Guds kraft bevares formedelst tro, til en frelse, der er beredt til at aabenbares i slutningstiden,

6 hvorover i fryde eder, om i end nu, hvis saa maa være, bedrøves lidt i adskillige fristelser;

7 forat eders tros prøvelse, der er langt kostbarere end det forgjængelige Guld, der dog prøves ved ild, kan findes til lov og pris og ære i Jesu Kristi aabenbarelse;

8 ham, som i ikke have kjendt og dog elske, som i nu ikke se, dog tro paa, og fryde eder med en usigelig og forherliget glæde,

9 medens i faa lønnen for eders tro: Sjæles frelse.

10 Om denne frelse har profeterne, der spaaede om den naade, der times eder, undersøgt og efterforsket,

11 idet de grandskede efter, til hvilken eller hvordan en tid den Kristi Aand, som var i dem, tydede hen, naar han forud vidnede om lidelserne til Kristus og den derpaa følgende store herlighed.

12 Dem var det nemlig aabenbaret, at det ikke var for deres egen, men for eders skyld, de vare til tjeneste med, hvad der nu er forkyndt eder ved dem, der i Helligaand, som er sendt fra himlen, have forkyndt evangeliet, hvori engle attraa at skue ind.

3. Formaning til at blive i naaden paa grund af Faderens hellighed og Sønnens kjærlighed, til at vandre i Aanden

13 Ombælter derforr eders sinds lænder, værer ædru, sætter fuldelig eder haab paa den naade, som bliver eder til del i Jesu Kristi aabenbarelse.

14 Som lydige børn skikker eder ikke efter eders fordums lyster i eders vankundighed;

15 men efter den hellige, som kaldte eder, vorder og i hellige i al omgjængelse;

16 eftersom der er skrevet: Vorder hellige, for jeg er hellig!

17 og naar i paakalde ham som Fader, der uden persons anseelse dømmer efter enhvers gjerning, da omgaaes i frygt gjennem eders udlændigheds tid,

18 da i vide, at i ere forløste fra eders forfængelige omgjængelse efter eders fædres vis, ikke med forkrænkelige ting, med sølv eller guld,

19 men med Kristi dyrerbare blod, som et lydesløst og uplettet lams,

20 han, som var forud beskikket, før verdens grundvold blev lagt, men blev aabenbaret paa de sidste tider for eders skyld,

21 i, som ved ham tro paa Gud, der oprejste ham fra døde og gav ham herlighed saa at eders tro og haab staaer til Gud.

22 Helliger eders sjæle i lydigheden mod sandheden ved Aanden til uhyklet broderkjærlighed, og elsker hverandre inderlig af et rent hjærte,

23 da i ere gjenfødte ikke af forkrænkelig, men uforkrænkelig sæd, ved Guds Ord, som lever og bliver evindelig.

24 For alt kjød er som græs, og hele menneskets herlighed er som græssets blomst; græsset visner, og dets blomst falder af;

25 men Herrens Ord bliver evindelig; men det er dette Ord, som er forkyndt eder.

Peters Første Brev
1 2 3 4 5