Bibelen

Det nye testamente

2. Peders første almindelige brev

Det 4de kapitel

1 Da Kristus altsaa har lidt for os i kjød, saa udruster og i eder med samme sindelag! med synd er nemlig den, som har lidt i kjød, til ende;

2 saa at i leve den øvrige tid i kjødet ikke længer for menneskers lyste, men for Guds villie.

3 Nok er det nemlig, at i den forbigangne tid af eders liv har gjort hedningernes villie og vandrede i udsvævelser, begjærligheder, drukkenskab, sviregilder, drikkelag og allehaande skammeligt afguderi;

4 hvorfor det falder dem fremmed, naar i ikke løbe med til den samme ryggesløsheds søle, og de spotte eder;

5 men de skulle gjøre ham regnskab, som er rede til at dømme levende og døde.

6 Thi derfor er evangeliet prædiket ogsaa for døde, forat de, dømte efter menneskers lod i kjød, maa leve for Gud i Aand.

7 Men enden paa alt er nær; værer derfor besindige og ædru til bønnerne,

8 og bevarer fremfor alt den indbyrdes kjærlighed vedholdende, thi kjærligheden skal skjule en mængde synder.

9 Værer gjæstfrie mod hverandre uden knur.

10 Ligesom enhver har faaet en naadegave, saa værer hverandre til tjeneste dermed, som gode husholdere over Guds mangehaande naade.

11 Taler nogen, han tale som Guds Ord, tjener nogen, han gjøre det som af kraft, ligesom Gud forlener det, forat Gud kan blive æret i alle ting formedelst Jesus Kristus; ham tilkommer æren og magten i al evighed! Amen.

6. Aandens rige

12 I elskelige, undres ikke over ildprøven blandt eder, som times eder til forsøgelse, som om noget fremmed ramte eder;

13 men i forhold til at i blive delagtige i Kristi lidelser, glæder eder, forat i ogsaa maa fryde og glæde eder ved hans herligheds aabenbarelse.

14 Lide i ond omtale i Kristi navn, da ere i salige, thi da har herlighedens og Guds Aand taget hvile over eder; hos dem bespottes han vel, men æres hos eder.

15 Ingen af eder maa nemlig lide som en morder eller tyv eller misdæder eller som en urostifter;

16 men lider han som kristen, da skamme han sig ikke, men ære Gud i dette stykke!

17 Thi tiden er der, da dommen skal begynde fra Guds hus; men skeer begyndelsen med os, hvad vil da enden blive med dem, som ikke tro Guds evangelium,

18 og dersom den retfærdige med nød og næppe frelses, hvor vil da den ugudelige og synderen komme frem?

19 Derfor skulle og de, som lide efter Guds villie, anbefale ham som en trofast skaber deres sjæle, medens de gjøre, hvad godt er.

Peters Første Brev
1 2 3 4 5